Militaire Inlichtingendiensten


De taak van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is geregeld in de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 2002, nr. 148).
Taak:
a. Het verrichten van onderzoek:
1) omtrent het potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden, ten behoeve van een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de krijgsmacht;
2) naar factoren die van invloed zijn op de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde voor zover de krijgsmacht daarbij is betrokken of naar verwachting betrokken kan worden;
b. het verrichten van veiligheidsonderzoeken als bedoeld in de wet veiligheidsonderzoeken;
c. het verrichten van onderzoek dat nodig is voor het treffen van maatregelen:
1) ter voorkoming van activiteiten die ten doel hebben de veiligheid of paraatheid van de krijgsmacht te schaden;
2) ter bevordering van een juist verloop van mobilisatie en concentratie der strijdkrachten;
3) ten behoeve van een ongestoorde voorbereiding en inzet van de krijgsmacht als bedoeld in onderdeel a, onder 2;
d. het bevorderen van maatregelen ter bescherming van de onder c genoemde belangen, waaronder begrepen betreffende de krijgsmacht waarvan de geheimhouding is geboden;
e. het verrichten van onderzoek betreffende andere landen, ten aanzien van onderwerpen met een militaire relevantie die door Onze Minister President, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met Onze betrokken Ministers, zijn aangewezen.

De taak die onder a2 is genoemd betreft onder meer vredesacties in het buitenland onder de vlag van de Verenigde Naties. Nederlandse militairen zijn onder meer actief geweest in BosniŽ-Herzegovina. De MIVD heeft over de situatie ter plekke een groot aantal rapportages opgesteld. Een aantal daarvan, zogenaamde Supintreps, Supplementary Intelligence Reports, is in de afgelopen periode openbaar geworden:
- Supintrep enclaves ZEPA en SREBRENICA, maart 1994    
- Supintrep MAGLAJ en TESANJ, maart 1994    
- Supintrep Paramilitaire/extremistische groeperingen/eenheden in BosniŽ-Herzegovina en KroatiŽ, juli 1994    
- Supintrep DONJI VAKUF, januari 1995    
- Supintrep OLOVO/KLADANJ, januari 1995    
- Supintrep MAGLAJ, maart 1995    
- Supintrep MOSTAR, juli 1995   
- Supintrep Mujahedin in BosniŽ-Herzegovina, december 1995    


Naast periodieke rapportages stelt de MIVD in het kader van haar taak in de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten als daartoe aanleiding is, zogenaamde ambtsberichten op. Daarmee worden derden op de hoogte gebracht van informatie die de MIVD bekend is geworden en die voor deze afnemers van belang is. Die afnemers zijn onder meer het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, maar ook leidinggevenden van militairen waarvan (strafrachtelijke) informatie bekend is geworden die van belang kunnen zijn in verband met hun 'verklaring van geen bezwaar'.

De Commissie Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft twee keer onderzoek gedaan naar de door de MIVD uitgebrachte ambtsberichten. De rapporten daarover zijn te vinden op de site van de CTIVD.
De MIVD heeft (geschoonde) versies van de ambtsberichten tussen 2005 en 2011 na jaren tegenspartelen en verschillende procedures voor de rechtbank openbaar gemaakt.
- ambtsberichten 2005     
- ambtsberichten 2006    
- ambtsberichten 2007     
- ambtsberichten 2008     
- ambtsberichten 2009     
- ambtsberichten 2010     
- ambtsberichten 2011

De MIVD kent een directieberaad, bestaande uit de directeur en de hoofden van de verschillende afdelingen bestaat. Een aantal verslagen van overleggen van dit directieberaad zijn door de dienst deels openbaar gemaakt. 
- verslagen directieberaad 4e kwartaal 2002   
- verslagen directieberaad 1e kwartaal 2003    
- verslagen directieberaad 2e kwartaal 2003    
- verslagen directieberaad 3e kwartaal 2003    
- verslagen directieberaad 4e kwartaal 2003    


In de periode 2000 tot en met 2011 gaf de MIVD een personeelsblad uit, onder de naam 'Ingelicht'. De papieren uitgave werd in 2011 wegens bezuinigingen stopgezet. In het blad artikelen over het reilen en zeilen van de dienst, de reorganisatie, onderdelen en medewerkers.

2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
2001 1   3 4 5 6 7 8   10
2002 1 2 3 4 5 6 7 8    
2003 1 2 3 4 5 6        
2004 1 2 3 4 5 6        
2005 1 2 3 4 5 6 7      
2006 1 2 3 4 5 6        
2007 1 2 3 4 5 6        
2008 1 2 3 4 5 6        
2009 1 2 3 4 5 6        
2010 1 2 3              
2011 1 2                

Dit blad ligt in een aantal bibliotheken van Defensie voor iedereen ter inzage. In 2014 heeft de Minister van Defensie dit blad ook integraal aan Stichting Argus verstrekt, om dit op deze site te publiceren. Uit privacy- en veiligheidsoverwegingen hebben wij een aantal gegevens onleesbaar gemaakt, die voor de inhoud van het blad in onze ogen niet relevant waren. Het ging daarbij om personeelsmutaties. Voor de MIVD was dat niet nodig, want het blad was openbaar. Begin 2015 zijn de bladen op deze site gepubliceerd. Enkele maanden na publicatie vroeg de MIVD om meer namen en enkele foto's onleesbaar te maken. Daaraan hebben wij voldaan. Dat was voor de MIVD niet voldoende en ze verzochten om nagenoeg alle namen en foto's onleesbaar te maken. Daarover was geen gesprek meer mogelijk en dat verzoek is dan ook niet gehonoreerd.
In februari 2016 heeft de Volkskrant hierover een artikel gepubliceerd, dat tot enige ophef binnen de Defensie en de MIVD heeft geleid. Het bleek dat de genoemde medewerkers niet wisten dat hun namen openbaar waren. In de Tweede Kamer zijn hierop door kamerleden Vuijk en Teeven, Koser Kaya en Belhaj vragen gesteld en heeft Defensie, drie weken later een communicatieplan hierover opgesteld en een meldpunt ingesteld.
Een jaar later bleek geen enkele (ex-)medewerker van de MIVD melding te hebben gemaakt van enige reactie naar aanleiding van de openbaarmaking. Wel is een aantal algemene opmerkingen binnengekomen.

Tot de samenvoeging tot de Militaire Inlichtingen Dienst en later de huidige Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD, kende Nederland een breed scala aan militaire inlichtingendiensten, waarvan de drie van de drie krijgsmachtonderdelen (Lamid - landmacht; Marid - marine; Luid - luchtmacht) de bekendste waren.

- Stukken met betrekking tot de werkwijze en samenwerking van (militaire) inlichtingendiensten, 1976     
- Stukken met betrekking tot een lezing voor de Vaste Kamercommissie voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten: 'De opzet en werkwijze van de militaire inlichtingendiensten', 1976     
- Stukken met betrekking tot de coŲrdinatie tussen de verschillende militaire inlichtingendiensten, 1979    


1949-1972: Militaire Inlichtingendienst (MID)
1949-1988: Marine Inlichtingendienst (MARID)
1972-1988: Landmacht Inlichtingendienst (LAMID)
                   
Luchtmacht Inlichtingendienst (LUID)
1988-2002: Militaire Inlichtingendienst (MID)

Overige organen
CoŲrdinatie Comitť Inlichtingen en Veiligheid (CCIV)    
III Contra Inlichtingen Detachement (CID)


Op basis van informatie, afkomstig van de militaire inlichtingendiensten werden (worden) voorschriften en handboeken samengesteld voor andere legeronderdelen. Dat kunnen handboeken zijn voor missies in het buitenland, met een beschrijving van het operatiegebied, de gebruiken, de taal, maar ook informatie over daar actieve militaire groepen, maar ook voorschriften over militaire activiteiten.

Handboeken Warschaupakt

 

 Vereniging Janus, vereniging van (oud-)medewerkers van de MARID en de MIVD en haar rechtsvoorgangers


terug