Orde van Vrijmetselaren onder de Opperraad van de 33ste en laatste graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Deze ritus – gewoonlijk de ‘Schotse Ritus’ genoemd – is hier te lande opgericht in 1912. Zij is, na de fundamentele Vrijmetselarij, de over de wereld meest verbreide maçonnieke organisatievorm. Vooral in de Verenigde Staten is de ‘Schotse Ritus’ zeer verbreid.

In het buitenland werkt zij in beginsel in de Graden 4 tot en met 33; uit het interne reglement blijkt dat in Nederland deze ritus tot in het eind van de jaren '80 pas vanaf de 22e Graad heeft gewerkt. Nu werkt zij ook vanaf de 4e Graad. Overigens wordt niet in alle Graden gewerkt. Dat is nu alleen in de 4e, 14e, 18e, 22e, 28e, 30e, 31e, 32e en 33e. De overige Graden worden bij de bevordering naar de eerstvolgende Graad waarin wordt gewerkt 'bij communicatie' verleend.

De 33e en laatste graad is thans voorbehouden aan de leden van het besturende lichaam, de Opperraad. Deze staat op haar beurt weer onder de leiding van de Souverein Groot-Commandeur, bijgestaan door een aantal officieren.

Tot lid van de ‘Schotse Ritus’ kon men in Nederland lange tijd alleen worden uitgenodigd indien men trouw lid was van een Kapittel van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland. Hij kon op voordracht van de leden van zijn kapittel of op aanbeveling van de Opperraad worden opgenomen. In de laatste jaren is deze toelatingsprocedure overigens vereenvoudigd. Nu kan elke Vrijmetselaar die minimaal één jaar lang Meester is voor deze werkwijze worden uitgenodigd.

De plaatselijke afdelingen van de ‘Schotse Ritus’ worden ‘Consistories’ genoemd.

De ritualen zijn gebaseerd op uiteenlopende religieus-filosofische motieven, afkomstig uit judeo-christelijke, platonische/neo-platonische en alchemo-hermetische stromingen. Deze graden zijn gericht op het bevorderen van de zelfontwikkeling in geestelijk-ethisch opzicht en op versterking van de innerlijke kracht van de mens.
De drieendertig graden van de Schotse Ritus komen in grote lijnen overeen met de eerste 33 graden van de Memphis-Misraïm-ritus.
Het thema in deze Orde is: 'Eenheid, Verdraagzaamheid, Voorspoed'.

 

De graden van de Orde:

Eerste Klasse – Symbolieke Loge (Blauwe Graden; deze graden worden in Nederland beoefend in de loges onder jurisdictie van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden):

                        1 Leerling
                        2 Gezel
                        3 Meester

  Tweede Klasse – Loge der Volmaking (Rode Vrijmetselarij):

   

          4 Geheim Meester
          5 Volmaakt Meester
          6 Geheimschrijver
          7 Provoost en Rechter
          8 Intendant der Gebouwen
          9 Uitverkorene der Negen
          10 Uitverkorene der Vijftien
          11 Verheven Uitverkorene
          12 Grootmeester Architect
          13 Ridder van het Koninklijk Gewelf
          14 Volmaakt Uitverkoren Groot Schot
   

  Derde Klasse – Kapittel:

          15 Ridder van de Degen en van het Oosten
          16 Prins van Jeruzalem
   

  Vierde Klasse – Kapittel:

          17 Ridder van het Oosten en van het Westen
          18 Ridder van het Rozekruis
   

  Vijfde Klasse – Areopagus (Wijsgerige Graden of Zwarte Vrijmetselarij)

          19 Groot-Hogepriester
          20 Grootmeester van de symbolieke Loges
          21 Noachiet of Pruisisch Ridder
          22 Ridder van de Koninklijke Bijl, Prins van de Libanon 
          23 Overste van het Tabernakel
          24 Prins van het Tabernakel
          25 Ridder van de Koperen Slang
         26 Heer van Mededogen
          27 Commandeur van de Tempel
          28 Ridder van de Zon, Prins-Adept 
          29 Ridder van Sint Andreas van Schotland
          30 Ridder Kadosh, Ridder van de Zwarte-Witte Adelaar 

   
  Zesde Klasse – Consistorie (Administratieve Graden of Witte Vrijmetselarij):

          31 Grootinspecteur-Inquisiteur-Commandeur 
          32 Sublieme Prins van het Koninklijk Geheim 
   

  Zevende Klasse – Opperraad:

          33 Soeverein Groot-Inspecteur-Generaal

 

Onder de Opperraad in Nederland zijn 14 consistories werkzaam:

(gerangschikt naar oprichtingsdatum):

De inwijdingen in de 4e en in de 18e graad vinden plaats in de regio's, de overige in Amsterdam. Daarnaast komen de Consistories 2 à 4 keer per jaar bijeen in hun vestigingsplaats. De Orde heeft in Nederland zo'n 930 leden, in het buitenland nog eens 280.

Statuten van de Opperraad
Rituaal van het Kapittel van het Rozekruis, zoals dat onder de Nederlandse Orde in Zuid-Afrika werd gebruikt.

Op onze CD-Rom zijn de engelse statuten gepubliceerd, alsmede verschillende boeken, zoals Morals and Dogma van Albert Mackey, Scottish Rite Masonry Illustrated, De initiatieke weg van de A\A\S\R\ en Report of the 28th Conference of European Sovereign Grand Commanders, Amsterdam 1993: Scottish Rite and how it operates in various countries


Home