Royal Order of Scotland

Statuten

 

Deze statuten dateren uit 1980. Ze zijn nadien niet gewijzigd.NAAM EN ZETEL

Artikel 1
1. De vereniging - hierna te noemen: "Provinciale Groot-Loge" - draagt de naam: The Royal Order of Scotland, Provinciale Groot-Loge voor Nederland.
2. De Provinciale Groot-Loge neemt zelfstandig deel aan het rechtsverkeer; ten aanzien van maçonnieke aangelegenheden gedraagt zij zich naar de regels, zoals deze door de Royal Order of Scotland, hierna ook te noemen: Royal Order, worden vastgesteld.
3. Zij heeft haar zetel in de gemeente De Bilt.

DOEL

Artikel 2
De Provinciale Groot-Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de vrijmetselarij overeenkomstig de gebruiken van de Royal Order.
Artikel 3 -
1. Het bestuur kan tot leden uitsluitend toelaten Meester-Vrijmetselaren verheven tot Meester-Vrijmetselaar in een Loge, werkende onder het Groot Oosten der Nederlanden, mits zij daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
2. Daarnaast kent de Provinciale Groot-Loge buitengewone leden (niet zijnde leden in de zin der wet) en wel, die de graad van "Knight of the Rosy Cross" bezitten, aan hen toegekend door de Provinciale Groot-Orde of andere Provinciale Groot-Ordes.
Artikel 4
Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging in de gevallen in de wet bepaald;
c. ontzetting in de gevallen in de wet bepaald.
Artikel 5
1. Buitengewone leden hebben geen stemrecht en zijn niet bevoegd tot het vervullen van bestuursfuncties.
2. Het bedrag der jaarlijkse bijdrage door buitengewone leden verschuldigd, wordt door de algemene vergadering der Provinciale Groot-Loge vastgesteld; de kosten van entrée, inwijding, affiliatie, alsmede de bijdrage der leden worden vastgesteld door het Bestuur, onder goedkeuring der Royal Order. Indien aan een lid de titel van Erelid is toegekend is dit vrijgesteld van de verplichting tot betaling van bijdragen.
3. Het buitengewoon lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. het bedanken voor het. buitengewoon lidmaatschap door schriftelijke mededeling aan het bestuur der Provinciale Groot-Loge, dan wel door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering der Provinciale Groot-Loge;
c. het verwerven van het gewone lidmaatschap der Provinciale Groot-Loge.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 6
1. Een algemene vergadering van de Provinciale Groot-Loge wordt zo dikwijls gehouden als het bestuur dit noodzakelijk acht, doch tenminste tweemaal per jaar en wel op de tweede vrijdag van de maanden april en oktober.
2. In de vergadering in april is het bestuur verplicht zijn jaarverslag uit te brengen en legt het rekening en verantwoording af van het gevoerde financiële beheer, onder overlegging van de nodige bescheiden. Hierbij legt het bestuur het rapport over van een commissie van controle, bestaande uit twee leden, geen bestuursleden zijnde, jaarlijks aangewezen door de algemene vergadering in oktober van het voorgaande jaar.
3. Het bestuur legt in de in april te houden algemene vergadering een begroting voor het komende verenigingsjaar over.
4. Indien tenminste een/tiende gedeelte der leden, (dan wel zeven leden, indien het aantal leden minder dan zeventig bedraagt), zulks schriftelijk aan het bestuur verzoeken; is het bestuur verplicht binnen vier weken na ontvangst van dat verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen.
Indien aan het verzoek door het bestuur geen gevolg wordt gegeven binnen de genoemde termijn, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.
5. In de algemene vergadering in april van elk jaar worde voorzover nodig, verkiezingen gehouden van de bestuursleden.
6. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, welke niet door deze statuten aan andere organen van de Provinciale Groot-Loge zijn toegekend.
Artikel 7
1. De algemene vergadering wordt schriftelijk door het bestuur bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste vijftien dagen.
2. De oproeping vermeldt de dag, plaats en tijd, alsmede de onderwerpen, welke ter vergadering zullen worden behandeld.
3. Alle leden in de zin der wet, voorzover niet geschorst hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder één stem.
4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat over zakelijke aangelegenheden met handopsteken kan worden volstaan, en dat over voorstellen betreffende aanneming, schorsing of ontslag van personen, door ballotage wordt beslist, terwijl verkiezingen worden gehouden middels gesloten stembriefjes.
Het aannemen van alle voorstellen bij acclamatie is echter mogelijk, mits zulks geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen der leden zich daartegen verzet.
5. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen voorzover deze statuten niet anders bepalen; bij staking van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden; indien bij die tweede stemming de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij verkiezingen is hij verkozen, die de meeste stemmen heeft verworven; in geval twee leden bij een eerste stemming een gelijk hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, wordt een tweede stemming gehouden, welke is beperkt tot deze twee personen; hij die bij die tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken en geen van beiden bereid blijkt terug te treden, beslist het lot.
6. Alle leden, in de algemene vergadering aanwezig, zijn gehouden aan de besluitvorming deel te nemen door het uitbrengen van een stem.
Artikel 8
1. De algemene vergadering der Provinciale Groot-Loge wordt geleid door de Provinciale Groot-Meester. Ontbreekt deze, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Kan ook op deze wijze niet in het voorzitterschap worden voorzien; dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde worden door de secretaris, of onder diens verantwoordelijkheid door een ander lid der Provinciale Groot-Loge, notulen gemaakt, die na voorlezing in dezelfde of een volgende algemene vergadering door de vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden getekend.

BESTUUR.

Artikel 9
1. Het bestuur der Provinciale Groot-Loge bestaat uit: De Provinciale Groot-Meester, die als voorzitter der vereniging optreedt, de gewezen Provinciale Groot-Meester, de Gedeputeerd Provinciale Groot-Meester, substituut Provinciale Groot-Meester, de eerste en tweede Provinciale Groot-Opzieners, de Provinciale Groot-Secretaris, de Provinciale Groot-Thesaurier, die alle ambtshalve bestuurders zijn alsmede zoveel gekozen bestuursleden als door de Provinciale Groot-Meester, met inachtneming van artikel 37 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaald wordt. Alle gekozen leden moeten lid zijn van de Royal Order of Scotland .
2. De gekozen bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal vijf jaar; bij iedere verkiezing van een bestuurslid wordt de datum van zijn aftreden vastgesteld.
Zij zijn na verloop van deze periode herkiesbaar, met dien verstande dat een gekozen bestuurslid, dat de zeventigjarige leeftijd bereikt, alsdan defungeert zonder herkiesbaar te zijn.
Ten aanzien van oprichters van de Provinciale Groot-Loge wordt, voor "zeventig jarige" gelezen "vijfenzeventigjarige".
3. De algemene vergadering kan een gekozen bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan; voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der stemmen.
4. De gekozen bestuursleden zijn bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt.
5. Het bestuur draagt een bij hem aanbevolen kandidaat voor ballotage voor.
6. Gekozen bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen op voordracht van het bestuur, en krijgen hun functie toegewezen door de Provinciale Groot-Meester.

DE PROVINCIALE GROOT-MEESTER

Artikel 10
a. De Provinciale Groot-Meester regelt de functieverdeling in het Bestuur en wijst de officieren hun functies toe
b. Hij kan additionele bijeenkomsten van de Provinciale Groot-Loge doen uitschrijven, alsmede bestuursvergaderingen en bijeenkomsten met officieren doen houden.
c. Jaarlijks wijst, hij twee Knights of the Rosy Cross aan, teneinde de staat der financiën van de Provinciale Groot-Loge te doen controleren.

DE PROVINCIALE GROOT-SECRETARIS

Artikel 11
a. De Provinciale Groot-Secretaris houdt een ledenadministratie bij, verricht de correspondentie en handelt overeenkomstig het voor hem in de Constitution and Laws voorgeschrevene.
b. Hij beheert de regalia van Bestuursleden en officieren en houdt regalia voor toekomstige leden in voorraad.

DE PROVINCIALE GROOT-THESAURIER

Artikel 12
a. De Provinciale Groot-Thesaurier beheert de geldmiddelen, te weten hij int de bijdragen, entréegelden en affiliatiegelden en verricht de nodige uitgaven.
b. Hij regelt de afdracht-overmaking aan de Royal Order op verzoek van de Proviniciale Groot-Secretaris.
c. De geldmiddelen van de Provinciale Groot-Loge worden eenmaal per jaar gecontroleerd ingevolge het gestelde in artikel 6 sub c van het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 13
1. Het bestuur is belast met het besturen der Provinciale Groot-Loge. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. Het bestuur is bevoegd, mits de Algemene Vergadering daartoe goedkeuring heeft verleend, tot het aangaan en verstrekken van geldleningen, alsmede tot het verwerven, vervreemden, bezwaren of verhuren van registergoederen
Artikel 14
1. Het bestuur stelt met goedkeuring van de Algemene Vergadering een huishoudelijk reglement vast.
2. Bepalingen in het huishoudelijk reglement, waarvan toepassing in tegenspraak is met het bepaalde in de wet of deze statuten, blijven buiten toepassing..

VERENIGINGSJAAR

Artikel 15
Het verenigingsjaar is het kalenderjaar

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16
1. Bes!uiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen op voorstel van het bestuur en met een meerderheid van twee/derden der stemmen.
2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17
1. De Provinciale Groot-Loge wordt als vereniging ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met. overeenkomstige toepassing van artikel 16 lid 1.
b. zodra zij minder dan zeven leden telt;
c. In de gevalle, bepaald in het Burgerlijk Wetboek tweede boek artikel 50 eerste lid onder c en d;
2. Bij ontbinding treedt het bestuur op als vereffenaar, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Het archief wordt overgedragen aan de Groot-Loge van de Royal Order of Scotland.
3. De vereffening geschiedt onder toezicht van de Royal Order of Scotland.
4. Het batig saldo na vereffening wordt bestemd op de wijze, vastgesteld door de algemene vergadering, na goedkeuring door de Royal Order of Scotland.
Bij gebreke van een zodanig besluit vervalt het batig saldo aan de Royal Order of Scotland welke in dat geval tegen betaling van de taxatiewaarde een voorkeursrecht behoudt tot overname van het al hetgeen de maçonnieke aangelegenheden raakt.


terug naar vorige pagina