Rituaal voor de graad van Groot-Schot van St. Andries

 
Dit rituaal dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In deze graad wordt in Nederland niet gewerkt.Op deze site is ook een latere versie van dit rituaal te vinden.Inrichting van de Loge

De Loge is met rood behangen, doorsneden met witte kolommen. De Troon van de Grootmeester en die van de Opzz\ zijn uitgevoerd in rood met goud. De zetels van de Schotten zijn blauw: zij staan op een verhoging.
In elke hoek van de zaal is een St. Andreaskruis, en vůůr elk daarvan 4 lichten. Voorts zijn er bij het met rood kleed bedekte Altaar nog 2 lichten, en 7 groepen van 9, in totaal dus 8l.
Naast de Grootmeester en naast de Opzz\ staan trommels, met een rood kleed bedekt; daarop slaan zij met hun hamers.
Boven de Troon van de Gr\ Mr\ een verlichte Driehoek, met in het midden een Delta.
Vůůr de Troon: het Evangelie, een Passer en een ontblote Degen. Aan de voet van de Troon een rood kussen.
In het Westen van de Loge moet een hakblok zijn geplaatst met een bijl erop.

Opening

De Gr\ Mr\ slaat met zijn hamer ** *** **** op zijn trom en zegt: In Orde, Broeders
Broeder le en 2e Opziener, help mij de Groot-Schotse-Loge van Patriarchen der Kruistochten te openen.
De Opzz\ herhalen de aankondiging.

Gr\ Mr\ :
Hoe laat is het?
le Opz\ :
Het is Volle Middag, de Zon verlicht ons en onze handelingen moeten in het volle Licht worden gesteld.
Gr\ Mr\ :
Wie heeft uw schreden hierheen geleid?
le Opz\ :
Liefde tot mijn plicht en tot de Vrijmetselarij, en het verlangen om te geraken tot de Graad van Volmaaktheid van een Waarachtig Vrijmetselaar.
Gr\ Mr\ :
Wat brengt gij met u?
le Opz\ :
Een toegewijd hart, voorstander van Deugd.
Gr\ Mr\ :
Welke eigenschappen heeft men nodig om tot die Graad van Volmaaktheid te geraken?
le Opz\ :
IJver, vurigheid en volharding.
Gr\ Mr\ : Waarom juist die drie deugden?
le Opz\ : Omdat de twee eerstgenoemden ons onmiddellijk leiden tot de derde. Als die goed wordt beoefend doet hij ons het geluk smaken van ingaan tot de Eeuwige Loge.
Gr\ Mr\ : Hoe is het hart ingesteld van een waarlijk Groot-Schot?
le Opz\ :
Hij is voortdurend bezig om ongerechtigheid, wraakzucht en afgunst daaruit te verbannen; hij staat altijd klaar om het goede te doen, om nooit zijn tong voor leugens te lenen, noch voor laster of achterklap.
Gr\ Mr\ :
Hoe moet men zich in deze eerbiedwaardige plaats gedragen?
le Opz\ :
In diepe stilte, met heilig ontzag.
Gr\ Mr\ :
Waarom zijn arm en rijk, heerser en onderdaan hier allen gelijk?
le Opz\ :
Dat komt omdat de Vrijmetselarij alle mannen op gelijke voet terugbrengt en omdat er iets grootsers is dan u, Eerwaarde Meester, hier in deze driehoek.
Gr\ Mr\ :
Waarom moet u daarvoor eerbied hebben?
le Opz\ :
Omdat hij de Naam bevat van de Opperste Bouwmeester des Heelals, die wij nooit uit het oog moeten verliezen als wij willen geraken tot de Graad van Volmaaktheid van een Waarachtig Vrijmetselaar.
Gr\ Mr\ :
Wat is uw leeftijd?
le Opz\ :
Het vierkant van 9, ofwel 8l jaar.
Gr\ Mr\ :
Waarom zegt u dat u 8l jaar bent?
le Opz\ :
Omdat ik Volmaakt Vrijmetselaar ben, omdat mijn beproevingen ten einde zijn en omdat het tijd is om de vruchten te plukken van mijn arbeid.
Gr\ Mr\ :
Wat hebt u op u genomen toen u tot Vrijmetselaar werd aangenomen?
le Opz\ :
Een hecht verbond met de Deugd.
Gr\ Mr\ :
Wat is daarvan het teken?
le Opz\ :
Dat is een gouden ring of penning die er de zuiverheid van aangeeft.
Gr\ Mr\ :
Welke materialen moeten we gebruiken bij onze arbeid?
le Opz\ :
Deugdzame handelingen moeten onze eerste gidsen zijn en de Wijsheid die wij ons moeten eigen maken moet ons ertoe leiden ze in praktijk te brengen.
Gr\ Mr\ :
Waar vindt men die Wijsheid?
le Opz\ :
In het hart van alle Schotten die deel uitmaken van deze Eerwaarde Loge waarvan u steun en sieraad bent.
De Patriarch staat op en zegt:
Mijne Broeders, ik zal uw beginselen opvolgen bij het bepalen van mijn gedragslijn. Met dat doel voor ogen verzoek ik u, Zeer Eerwaarde le en 2e Opziener, aan te kondigen dat de Groot-Schotse Loge van de Grote en oorspronkelijke Vrijmetselarij is geopend en dat ieder zich beijvere om te werken met Vlijt, Vurigheid en Volharding.
De Opzz\ herhalen de aankondiging. Vervolgens maken alle Broeders het Teken, de Slagen en zij roepen 3 drie maal Hoezee!

Voorbereiding van de Aanneming

Voor de aanneming moet de kandidaat een proeve van Zwijgzaamheid hebben afgelegd gedurende een zekere periode sedert zijn aanneming in de voorgaande graad.
Hij moet worden ondervraagd over alle vorige graden. de Br\ Onderzoeker draagt zorg dat hij in de Kamer van Overpeinzing wordt gezet vůůr de opening van de Loge.
De kandidaat moet voorzien zijn van 2 gouden ringen, die hij afgeeft aan de Br\ Onderzoeker; die brengt ze op het Altaar voor de Gr\ Mr\ . Vervolgens gaat hij de kand\ halen, doet hem een koord om de hals en ontneemt hem degen en hoed. Zo leidt hij hem tot voor de deur van de Loge waar hij aanklopt met 9 slagen, die van binnen worden herhaalt.
Als de Gr\ Mr\ heeft bevolen om hem binnen te laten, opent de Geleider de deur, neemt de kand\ over en brengt hem in het Westen bij het hakblok.

Aanneming

Gr\ Mr\ : Mijn Broeder, de Graad waartoe u verlangt te worden toegelaten behoort tot de meest uitmuntende. Hij eist van u een onbeperkte onderwerping om de verschillende beproevingen te ondergaan. U moet daarop wel zijn voorbereid. Alleen met de uiterste inspanning en met een deugdzaamheid gelijk u tot nu toe heeft tentoongespreid kunt u de kracht verwerven om die te kunnen doorstaan.
Bent u vastbesloten om zich volledig aan de Orde te wijden?
le Opz\ :
Ja.
De Gr\ Mr\ geeft dan opdracht om de kand\ l6 x rond de Loge te doen gaan.
De Geleider neemt hem bij het koord dat zijn hals en handen bindt en laat hem eerst 4 x rondgaan. Dan laat bij hem de hand leggen op een van de kruisen in de 4 hoeken en hij laat hem zeggen:
Als ik ooit een van mijn verplichtingen verzaak, dan moge de verschrikkelijke marteling van het kruis mijn deel zijn.
Die ceremonie wordt herhaald aan ieder kruis en bij elke rondgang l x. Als de 4e ronde is voltooid, zegt de Gr\ Mr\ gewoonlijk:
Broeder Geleider, de toewijding van deze Broeder, het geduld, de ijver en het plichtsbesef die deze Broeder eigen zijn heeft ons doen besluiten om hem de verdere reizen te schenken.
Doe de Broeder de gebruikelijke beproevingen ondergaan, waarbij hij een deel van onze heilige geheimen zal ontdekken.
De Geleider legt in de handen van de kand\ een Ruwe Steen, nagemaakt van karton. Hij brengt hem naar de Kolom J en slaat 3 x. Vervolgens laat hij hem er 3 x omheen gaan en levert hem over aan de 2e Opz\ Die neemt hem de Ruwe Steen uit handen, laat hem de Leerlingspassen doen en geeft hem de bijbehorende Aanraking, onder het beurtelings uitspreksn, letter voor letter, van het woord JACHIN. Dan geeft bij hem weer over aan de Geleider, die hem de berg laat bestijgen waarop de letter M\ is afgebeeld. Hij geeft hem dan de verklaring van de eerste afdeling van het Tableau.
Daarna laat bij hem het le Teken maken, dat van de Aarde; daarbij geeft bij hem het Paswoord, dat luidt Furlac, engel van de aarde, wat beduidt: Alles is moeite en arbeid.
Hij brengt hem terug bij de 2e Opz\ , die hem tooit met een vuurrood lintje in zijn knoopsgat en hem vervolgens naar het Westen brengt waar hij hem een Spitssteen geeft, nagemaakt van karton; die moet hij tegen zijn borst houden. Dan brengt bij hem bij de kolom B waar bij 5 x slaat als Gezel. Daarop laat bij hem 5 x die kolom omcirkelen en brengt hem dan bij de le Opz\ . Die neemt de Spitssteen van hem over, laat hem de 3 Gezellenpassen doen en bij geeft hem de Aanraking van Schots Gezel. Terstond geeft hij hem weer over aan de Gel\ , die hem leidt naar de 2e afdeling van het Tableau aan de kant van de put. Hij laat hem zijn handen wassen in de kom die een Br\ aanreikt van de tafel opzij. Hij laat hem het 2e Teken maken, dat van het Water en geeft hem het Paswoord, dat luidt Talline, engel van het water, welk woord betekent: een rechtvaardig en zuiver Hart. Hij leidt hem weer naar de le Opz\ die hem het Cordon van Schot omdoet. Dan neemt de Gel\ hem weer mee naar de 3e afdeling van het Tableau waar hij hem de 7 treden van de Wenteltrap laat bestijgen met 3 - 5 - 7. Vervolgens gaat bij door het Gewelf en plaatst hem tussen de 2 kolommen van de 3e afdeling van het Tableau die de elementen Vuur en Water voorstellen; dan treedt de Gel\ terug.
De le Opz\ komt naar hem toe, leidt hem 7 x rond de doodkist en bij de 7e ronde leert hij hem het 3e Teken, dat van Verwondering en Afschuw. Dan laat bij hem de Meesterpassen doen, waarna hij hem Teken, Aanraking en Paswoord geeft van de Grote Kamer van Schotse Meesters. Het Teken van Verzoek is het 4e, genoemd het Vuurteken; het wordt beantwoord door het 5e, genoemd het Waterteken. Het Paswoord is samengesteld uit 2 woorden: Ardarel, engel van het vuur en Casmarand, engel van de lucht.
De Gel\ toont tenslotte aan de kand\ de tafel rechts van het Tableau, waarop het Water en de Ponjaard zich bevinden. Deze laatste houdt hij hem voor en zegt:
Hebt u zich ooit van dit wapen bediend?
le Opz\ :
Ik heb mij er alleen maar van bediend voor de bestraffing van verraders en vadermoordenaars.
Daarop gooit de Gel\ de Ponjaard op de grond, brengt de kand\ terug naar het Westen, laat hem knielen voor het hakblok met het gelaat naar het Oosten.
De Gr\ Mr\ zegt tot hem:
Eerwaarde Broeder, de beproevingen die men u zojuist heeft doen ondergaan moeten u wel hebben overtuigd van het gewicht van de Graad die u zal worden verleend. U gaat de Vrijmetselarij in het volle daglicht aanschouwen, Misschien kent het doel ervan. Wees dus uiterst zwijgzaam. Nu u tot deze uitmuntende graad bent opgeklommen zult u in het vervolg worden beschouwd als een waardige steun van deze Eerbiedwaardige Orde. Maar denk goed na over wat u gaat ondernemen.
De Gr\ Mr\ laat hem even over aan zijn overdenkingen. Dan zegt hij:
Laat de Broeder reizen in het getal negen.
De Gel\ leidt hem negen maal om het Tableau. Dan brengt hij hem weer naar het Westen en laat hem op het hakblok zitten.

De Patriarch richt zich tot hem:
Dit is het ogenblik waarop wij uw gehechtheid aan de Eerwaarde Orde die u wilt binnentreden, zullen zien en ook de moed die u daarbij aan de dag legt! Alle verlichte Ridders van St. Andries moeten zich volledig wijden door hun hoofd aan te bieden, in navolging van onze voorgangers die de vreselijkste martelingen hebben moeten ondergaan, zelfs de dood, liever dan hun geloften ontrouw te worden. Alleen door een volledige overgave kunt u de volledige waarheid van onze diepste geheimen uitdiepen.
Broeder Geleider, bedek de ogen van de Broeder met een ondoorzichtige sluier.
De Gel\ blinddoekt hem, laat hem het hoofd op het houtblok leggen en neemt de Bijl terhand als wilde hij toeslaan. Ondertussen komt de Patriarch naar hem toe en zegt:
Mijn Broeder, alvorens u de gehele kennis te openbaren van de oorsprong en de aloude instelling van onze wijze wetten, hebben wij uw omzichtigheid op de proef gesteld in de graden die u eerder zijn verleend. Zij moet nog nadrukkelijker zijn dan ooit en het is u uitdrukkelijk verboden, op straffe van voor altijd uit de Schotse Loge te worden verjaagd, om deze graad aan een ander te verlenen binnen 3 jaar na heden, onder welk voorwendsel dan ook. U kunt van deze verbintenis die u zult aangaan, alleen worden ontheven door mij of door een Schotse Loge die op regelmatige wijze is geconstitueerd door Charles Stuart, of Prins Edward, of door een van hen of hun vertegenwoordiger uitgaande volmacht. U zult die graad niet kunnen verlenen als er een Loge gevestigd is binnen de afstand van 5 mijl van de plaats waar u er een wilt vormen en u zult genoodzaakt zijn om bij die gebeurtenis alle Broeders die deze graad bezitten bijeen te roepen, voorzover zij zich binnen die afstand bevinden. U zult in acht nemen, dat de doorslaggevende eigenschappen van een kandidaat zijn: Wijsheid, Deugdzaamheid en Omzichtigheid. Belooft u dat u in geval van ontrouw naar uw Broeders zult komen om hun uw hoofd aan te bieden, zodat het kan worden afgehakt en dat uw lijk aan de verscheurende dieren zal worden overgelaten?
De kand\ antwoordt.

Dan geeft de Patriarch hem met zijn hamer vier klopjes op de nek en zegt:
Mijn Broeder, u wordt onzer waardig door uw arbeid, uw volharding en uw doorzettingsvermogen. u zult ons plechtig beloven, voor de Opperbouwmeester des Heelals en in ons bijzijn dat u nauwkeurig alles in acht zult nemen wat u is voorgeschreven en dat u de verplichtingen die deze Verheven Graad u oplegt, zult nakomen.
Terwijl de Patriarch terugkeert naar de Troon, wordt de blinddoek afgenomen.

Tezelfder tijd worden alle lichten in de Loge ontstoken. De Patriarch laat dan de kand\ voorwaarts treden tot aan de voet van de Troon, met de passen van Groot-Schot; die worden gemaakt op het Kruis van Jeruzalem, getekend zoals eerder vermeld en wel met 3 Leerlingspassen, 3 Gezellenpassen en 3 Meesterpassen.

Hij knielt op beide knieŽn, de rechterhand op het Evangelie met de Degen en de Passer daarop.

Ik beloof en verbind mij, op mijn eer als Vrijmetselaar, dat ik nooit de geheimen van de Groot-Loge van St. Andries van Schotland zal openbaren aan enige Broeder van lagere graad en direct of indirect aan geen enkel profaan; dat ik nimmer de oorzaak zal zijn dat die geheimen worden geopenbaard; dat ik genoemde graad niet zal verlenen, onder welk voorwendsel dan ook, alvorens van vandaag af drie jaren zijn verlopen: dat ik vrouw noch dochter van een Schots Ridder Vrijmetselaar zal verleiden, noch iets anders dat hem toebehoort ten onrechte zal trachten te verwerven; dat ik alleen tot deze graad Broeders zal toelaten die dat waardig zijn; dat ik stipt de verplichtingen van een Schots Ridder van St. Andries zal nakomen, die bestaan uit: de Ware God liefhebben, dienen en vereren; de Soeverein en de wetten des lands gehoorzamen; achterklap, laster en leugen verafschuwen: elkander helpen; iedereen bij te staan in zijn behoeften en die van Broeders zelfs voorkomen; vreemdelingen welkom heten; deugd en gastvrijheid beoefenen; de zieken bezoeken en ze troosten en begeleiden, vooral degenen die worden vervolgd; mij inspannen en altijd de onschuld recht te verschaffen en te beschermen; de maÁonnieke wetten behoorlijk in acht nemen; mijn Broeders met nauwkeurigheid onderrichten en ze met zachtheid en in broederlijkheid verwijten.
Tot dat alles verplicht ik mij, onder dezelfde voorwaarden als gemeld in mijn eerdere geloften en op straffe van te worden onderworpen aan hetzelfde lot als de drie ongelukkige Broeders, zo waarlijk helpe mij de Opperbouwmeester des Heelals.
Hij staat op en kust de Bijbel.
Vervolgens tooit de Patriarch hem met Cordon en Juweel van de Orde. En geeft hem Woorden, Tekens en Aanrakingen.
le Aanraking: Men neemt elkander achtereenvolgens bij het le, 2e en 3e lid van de rechter wijsvinger en spelt daarbij beurtelings het Leerlingswoord Jachin.
le Teken: genoemd Teken van de Aarde. Men wist zich het voorhoofd met de rug van de vier vingers van de rechterhand, het hoofd enigszins gebogen.
le Paswoord: Furlac, engel van de aarde, hetgeen wil zeggen: alles is moeite en arbeid.
2e Aanraking: Men neemt elkander achtereenvolgens bij het le, 2e en 3e lid van de rechter middelvinger en spelt daarbij beurtelings het Gezellenwoord Boaz.
2e Teken: genoemd Teken van Water: men brengt de rechterhand op het hart, vingers gespreid over de borst; dan laat men hem plotseling vallen op de rechterzij alsof men wil groeten.
2e Paswoord: Talline, engel van het water, hetgeen wil zeggen: een rechtvaardig en zuiver hart.
3e Teken: genoemd Teken van Afschuw en Verwondering: men wendt het hoofd af naar links, beziet de 3 Ponjaards die op de grond liggen en heft de beide ineengeslagen handen op, iets naar rechts.
4e Teken: genoemd Teken van Vuur: men strengelt zijn tien Vingers ineen en bedekt zijn ogen met de ruggen van de handen, de palmen naar buiten gekeerd.
Als antwoord het Teken van Lucht: men strekt de rechterhand op schouderhoogte naar voren.
4e Aanraking: Grijp de wijsvinger met de vingertoppen: de een zegt: Mac, de ander Be; dan vat men op gelijke wijze de pink; de een zegt dan Nac en de andor Mac Benac..
3e Paswoord: is samengesteld uit 2 woorden, namelijk Ardarel, engel van het Vuur, hetgeen beduidt: hier ademt alles; en Casmaran, engel van de Lucht, wat betekent het gewelf leidt naar de hemel.
5e Teken: genoemd Teken van Bewondering: de ogen worden ten hemel opgeslagen, beide handen in de lucht, de linker arm iets lager dan de rechter alsof een Priester zegt: Dominus Vobiscum; de linker hiel een weinig opgeheven, zodat de linker knie een Winkelhaak vormt met de rechter.
6e Teken: genoemd het Teken van de Zon: de rechterduim wordt op het rechteroog gelegd, de wijsvinger haaks omhoog en gemikt alsof men een bepaald punt in het oog wil vatten; men zegt daarbij: Ik meet tot aan de Zon.
Algemene Teken: Vorm op de borst een Andraeskruis met de twee armen, de handen omhoog gericht.
Algemene Aanraking: Neem het eerste lid van de wijsvinger; de een zegt Ne, de ander Ka; dan gaat men over naar de pink en de een zegt Mah, de ander, samenvattend: Nekamah.
Leeftijd van een Schot van St. Andries: het vierkant van 9 = 8l jaar.
Slagen: negen slagen, aldus: ** *** ****.
Gewijd Woord: Nekamah.
De Patriarch neemt nu de twee ringen die op het altaar waren gelegd. Hij geeft er een aan de Aannemeling en houdt de andere voor zichzelf, als teken van de innige verbintenis die zij gesloten hebben.
Alsdan geeft hij de verklaring van het Tableau, gevolgd door de navolgende

Historische Verhandeling

Onder alle Schotse Graden die in Frankrijk onder die naam bekend zijn is de enige die de moeite waard is om er de aandacht van een Waarachtig Vrijmetselaar op te vestigen en waarvan het doel reŽel is, ongetwijfeld de Waarlijke Schot van St. Andries. De ernstige en redelijke zaken die deze bevat zijn beproefd door getrouwe overlevering die door de tijd is geŽerbiedigd. De gezuiverde moraal die hij insluit, de ouderdom, de wetenschap en de trouw die er in worden voorgeschreven, dat alles wijst op voorrang voor de graad van Schot van St. Andries die, ten opzicht van alle andere takken van de Orde het voordeel heeft van weinig bekend te zijn, beperkt tot een klein getal en derhalve nog zuiver. De leerstellingen en vormen ervan wijden meer en meer de Adeldom van haar bestemming, het nut van onze instelling, de aantrekkelijkheid en het geluk van een goede zaak die de mensen tot hun waarachtige staat terugbrengt en die, te hunnen gunste, een openbaar en gemeenschappelijk fonds schijnt te stichten van aangename kennis en zuivere bronnen.
Laat ons de heilige boeken raadplegen. Wij zullen daarin de formele uitvinding van deze graad terugvinden, die, zonder twijfel, het Nec Plus Ultra is van de symbolieke Vrijmetselarij, die wij beoefenen onder de naam van Schotse Vrijmetselarij.
Als wij teruggaan naar Onze oorsprong, ten tijde van de bouw van de Tempel van Salomo, dan worden we daar bouwmeesters genoemd. Wij ontvingen onze opdrachten rechtstreeks van Salomo en van Hiram Abiff.
Salomo, die het meest geverseerd was in de Geheime Wetenschappen en in de Fysische Bespiegelingen wilde het plan laten uitvoeren van de prachtige Tempel dat David, zijn vader, hem had nagelaten en hij vatte het voornemen op om die op te richten voor de Eeuwige.
Hij koos l2 mannen die toegewijd waren aan het onderzoek van de natuurlijke waarheden. Hij deelde hun zijn plannen mee en hij werkte in overleg met hen aan de vorming van een corps arbeiders, dat hij verdeelde in drie klassen.
Toen die l2, door Salomo uitgekozen bouwmeesters, zich aan het hoofd van de drie klassen van arbeiders hadden gesteld, meende Hiram, Koning van Tyrus en vriend van Salomo, geen overtuigender bewijs van zijn vriendschap te kunnen geven dan door hem een beroemd ambachtsman ter beschikking te stallen, een groot Bouwmeester, bedreven in alle soorten metaalwerk. Deze nam de leiding van de bouw op zich en werd benoemd tot Hoofdopziener van alle werken en Algemeen Hoofd van alle werklieden. De Bijbel kent hem onder de naam Hiram Abiff.
De dood van deze Hoofd-Opziener verstoorde de orde en Salomo was genoodzaakt om opnieuw een keuze te maken uit de werklieden die hij in drie klassen had verdeeld en nieuwe hoofden aan te stellen, zoals men heeft kunnen zien in de eerste Schotse Graad.
De koning betrok ze in het werk. Zij wedijverden gezamenlijk in de nabootsing van de natuur. Het is door de deugdelijkheid van hun werk dat de lambrizeringen van de Tempel met goudblad werden bedekt en dat de kolommen die hem ondersteunen dat rijke en kostelijke aanzien hebben, dat men in het bouwwerk zo zeer bewondert, Zij kenden het hemelse en universele vuur dat alles wat bestaat, verlevendigt, en de Universele Geest. Zij plaatsten zelf die geheimzinnige symbolen in de Tempel die in werkelijkheid een geheimschrift vormen. De sleutel daarvan is in handen van de Wijzen, voorgesteld door die van de Loges, geschilderd op de penning die een Schot ontvangt bij zijn Inwijding in deze Verheven Graad.
Toen de Tempel gereed was, hield Salomo de hoofdbouwmeesters bij zich in de buurt. Hij stond hun talloze voorrechten toe en stelde ze vrij van elke belasting. Hij bleef ze belasten met Beheer en Toezicht op het onderhoud van zijn Bouwwerk. De overige maÁons werden ontslagen, betaald en naar hun vaderland teruggestuurd. Jeruzalem werd toen het Vaderland van de Bouwmeesters. Zij vormden onder elkaar een reguliere vereniging om hun studies van de werken der natuur voort te zetten. Maar die wonderen duurden niet erg lang. Salomo ging aldra over van liefde van de wijsheid naar die van plezier en afgoderij. Aldus beŽindigde hij zijn dagen. Zijn ~misdaden ergerden de Eeuwige en spoedig daarna keerde de Opperbouwmeester des Heelals zich af van dat koningshuis en van de Heilige Stad.
Nebuzaradan, een generaal. van de troepen van Nebucadnezar, koning van Babylon, belegerde Jeruzalem. Hij verwoestte de Tempel tot op de fundamenten en voerde de IsraŽlieten in ballingschap. De Bouwmeesters zagen tot hun verdriet alle rijkdommen van Jeruzalem wegvoeren. Na ommekomst van 70 jaar hergaf Cyrus hun de vrijheid. Weldra verhief zich een nieuwe Tempel onder leiding van Zerubabel, uit het huis van David en de IsraŽlieten kwamen naar Jeruzalem terug met alle rijkdommen die Cyrus hun teruggaf. De Bouwmeesters namen de leiding van het nieuwe bouwwerk. Maar nauwelijks hadden zij van hun werk kunnen genieten, of de tweede Tempel ging ten onder, tijdens de regering van Pompejus.
De Bouwmeesters bleven onbekend, maar wel steeds verenigd. Zij trokken zich terug in Athene om er hun wetenschappen te beoefenen. Zij ontvingen beloningen van Aristides de Rechtvaardige, eerste magistraat van Athene.
Herodes de Grote hernam de wederopbouw van de Tempel ten derde male. Hij riep de Vrijmetselaren uit alle windstreken bijeen. De bouwmeesters snelden naar Jeruzalem om hun kennis aan te dragen. Zij wilden nog steeds bijdrage aan de totstandkoming van dat gebouw, waarvan zij alle afmetingen kenden. Deze Tempel werd niet afgemaakt. Hij werd verwoest door Titus, de zoon van Vespianus, Romeins Keizer. De Bouwmeesters schikten zich in de Romeinse overheersing. Zij vormden een hecht genootschap, altoos gereed om hun leven te geven voor het welzijn van het vaderland en er op uit om de kunst te doen opbloeien ter ere van de mensheid. Rome, dat lang de heerschappij over de wereld voerde, dankte haar glorie ten dele aan dat genootschap, dat nog steeds bestaat in Edinburgh.
De komst van de Messias gaf hun nieuwe obstakels te overwinnen. Zij omhelsden de Christelijke Godsdienst.
Het Romeinse Rijk werd verwoest. De bouwmeesters trokken zich terug in Schotland. Zij namen de naam van Schotten aan. Maar nauwelijks hadden ze zich ertoe gezet om hun wetenschappen te beoefenen in deze nieuwe vestiging, die hun vaderland was geworden, of de Heilige Oorlog deed hun moed ontvlammen. Altijd waren zij nog bezield met het vurig verlangen om de Tempel te herbouwen. Zij snelden toe. Het belang van de publieke zaak riep hen. Toen St. Lodewijk naar het Heilige Land vertrok maakte hij keus uit een aantal Schotse Ridders om in zijn nabijheid te vechten. Hij vormde ze tot lijfgarde. Met Schotten wilde hij het Heilig Land veroveren en een nieuw Rijk stichten. Die wijze koning kende de Schotten sinds lang. Hij wist hun verdiensten naar waarde te schatten. 27.000 van hen voegden zich bij de kruisvaarders en zij bleven verbonden door hechte banden van broederschap. Zij herkenden elkaar door gebruik te maken van dezelfde Woorden, Tekens en Aanrakingen die ons tot vandaag zijn overgegeven.
Alom werd hun waarde erkend. Zij vochten onder Bohemond. Zij namen de hoofdstad van Syria in, dat beroemde AntiochiŽ van ArabiŽ. De stad Damiette was het terrein van hun arbeid, het toneel van hun heldenmoed. Hun illuster bloed heeft gevloeid in Palestina en Jeruzalem.Verlaten door zijn leger verdedigde Lodewijk IX zich nog op een rotspunt. De verraders vielen over hem heen, zijn hoofd gaat vallen. Weldra zal de koning er niet meer zijn. Twee Schotten reppen zich door gevaren heen, hun inspanning heeft resultaat, de koning is in veiligheid. Sterven voor zijn heerser, zijn koning redden, in zijn aangezicht de laatste adem uitblazen, dat is de glorie van een Schot.
Alle dappere mannen die uit de Heilige Oorlogen naar Europa terugkwamen, werden gunstig ontvangen door alle koningen van Europa. Onze Orde begon toen en men leerde voor het eerst de Schotse Loges kennen. Engeland heeft bewonderenswaardige instellingen gezien die een eer waren voor de mensheid, die de ondeugd uitroeiden en deugd verkondigden.
Het was Willem de Veroveraar die de oorspronkelijke Loges stichtte bij een volk dat hij net had onderworpen. Die vormden de meest hechte grondslagen voor zijn Koninklijke Autoriteit.
De Schotten die zich bezighielden met Kennis der Natuur, voelden allen de waarde van vriendschap en de behoefte aan onderlinge hulp. Maar zij kenden ook de noodzaak om hun werken te verbergen onder Symbolen waarvan de uitwendige verhoudingen als toets dienden voor de geest en bekwaamheid, waar de kinderen eigenlijk van voorzien moesten zijn.
Door de veelheid van graden die de eigenliefde streelt en waaraan onvoorzichtigen zich zonder nadenken overgaven, heeft Frankrijk lange tijd het ware Ecossisme niet gekend. We danken die kennis aan die Prins uit het Huis Stuart, die door een ongelukkige gebeurtenis genoodzaakt werd om naar Frankrijk te vluchten en die door de Schotten steeds in herinnering wordt gehouden. Hij verleende die Graad aan een klein aantal Fransen die aan hem gehecht waren. Zij gingen er zo prat op dat zij de ware oorsprong van de Vrijmetselarij bezaten, dat zij er altijd voor zorgden dat de Graad alleen werd verleend aan deugdzame en zwijgzame mannen.
Laat ons de kiesheid van onze voorgangers volgen en laten wij zoveel mogelijk vermijden dat deze graad gelijk zou worden aan zoveel andere die zijn overgeleverd aan de plundering van heilloze nieuwsgierigheid. Houden wij ons ervan overtuigd, dat, ofschoon onze werkzaamheden binnen de grenzen van fysische bespiegeling blijven, wij nog dezelfde Tekens, Woorden en ceremonie gebruiken als onze voorvaderen. Laten wij dus even zorgvuldig met deze schat omgaan als zij.
Is er echt wel een Orde, een Maatschappij, een Volk, een Natie die zich kan beroemen op een ouderdom die meer achtbaar en beter bevestigd is door de eeuwen heen? Alom schitteren de Schotten aan het Hof, in het Leger, in de Raad van State, in het Heiligdom van de Gerechtigheid.Overal onderscheidden de Schotten zich en zij gedroegen zich achtenswaardig. De reden daarvan ligt voor de hand: na de deugd is het de wetenschap die de mens verheft. Onder wetenschap is dan te verstaan alles wat ertoe bijdraagt om mensen volmaakter of gelukkiger te maken, gevoeliger of menselijker. Zedenleer en Staatsinrichting, ziedaar de wetenschap der Schotten. Ik heb niet speciaal de aandacht gevestigd op de geheime samenhang, waar gebrek aan goede beginselen soms de ondergang wordt van degenen die zich laten leiden door armzalig eigenbelang. Ware Filosofen hebben daarentegen uitsluitend het geluk van de mensheid op het oog. Dat deel wordt in essentie ontsluierd aan de Schotten, want de Wijze die goud en rijkdom veracht waarvan de waarde alleen op conventie berust moet toch leergierig zijn bij het navolgen van de Natuur, bij de vervolmaking daarvan en bij de naspeuring van de bronnen van die schatten, en daarvan aan de andere mensen mededeling te doen. In dat opzicht zijn zij gewapend met een onwankelbaar geduld, een deugd zondor roestvlekje zoals bij de metalen. Die vermindert niet in het vuur van rampen. Werken voor het geluk der mensen, dat is ons dichter bij het doel brengen om ons boven de mensheid te verheffen. Alleen daarvoor verdient ons Genootschap de voorkeur boven alle andere, die in de ketenen van burgerlijke verplichtingen alleen maar ten doel hebben, om voor afleiding en verbreking van eenzaamheid te zorgen. een ongelukkige meldt zich aan; hij roept uw hulp in, uw medelijden. Uw hart sluit zich ..., en u bent geen Schot meer.
Ontloop die gevoelens die ons allen tegenstaan. Laten wij gelukkig leven, niet voor het bezit van goederen, niet voor rijkdommen, maar uit innerlijke overtuiging van ons hart en ons geweten. Laten wij gelukkig leven, niet door de beuzelachtigheid van uiterlijke waardigheden, noch door hoge geboorte maar door ons moreel en onze rechtschapenheid. Het Hart, tenslotte, het getrouwe Hart, ziedaar onze Schat.
Laat ons de Opperbouwmeester des Heelals vragen dat Hij onze harten moge verwarmen met het Vuur van de Deugd, opdat wij, door navolging van zijn voorschriften, mogen hopen, op een dag het Ware Geluk te vinden.
De Patriarch geeft dan het volgende

Leergesprek

Patriarch: Achtbare Broeder 1e Opziener, zijt gij Schot van St. Andries?
1e Opz\ :
Jawel, Zeer Achtbaar Patriarch, dat ben ik en ik ben er trots op
Patriarch:
Hoe hebt u dat geluk verworven?
1e Opz\ :
Door de goedheid van Achtbare Schotten die in mij de vereiste eigenschappen meenden te herkennen.
Patriarch:
Welke zijn die eigenschappen?
1e Opz\ :
Toewijding, IJver en Volharding.
Patriarch:
Is Groot-Schot een Graad?
1e Opz\ :
Jawel. Het is de top van de Ware Vrijmetselarij en de beloning voor het werk van een Waarlijk Vrijmetselaar.
Patriarch:
Hoe bent u in de Loge gekomen?
1e Opz\ :
Met vastberadenheid en Moed in hart en gelaat, zoals gewoonlijk de aard is van een dappere ziel.
Patriarch:
Wat hebt u gezien toen u de Loge binnenkwam?
1e Opz\ :
81 lichten in 9 groepen van 9.
Patriarch:
Waarom het getal 9 ?
1e Opz\ :
Omdat het de Opperbouwmeester des Heelals behaagt en overal de kentekenen van Zijn Drievuldig Wezen te herkennen en die wordt door 9 voorgesteld.
Patriarch:
Wat hebt u verder opgemerkt?
1e Opz\ :
De 7-armige Kandelaar, gemaakt door Bouwmeester Hiram Abiff.
Patriarch:
Wat stelde Hiram Abiff voor in de Tempel?
1e Opz\ :
In de geschiedenis wordt hij voorgesteld als de leider van de werklieden, maar in werkelijkheid stelt hij de allegorie voor van de macht die de Opperbouwmeester des Heelals aan Salomo gaf en zijn plannen tot uitvoering te brengen.
Patriarch:
Waarom leert men u in de Meestergraad dat hij werd vermoord door drie Gezellen?
1e Opz\ :
Die Gezellen stellen de hartstochten voor waaraan Salomo zich overgaf en die hen de gave der wijsheid deden verliezen, waarmee bij was begiftigd.
Patriarch:
Welke plaats koos Salomo om er de Tempel voor de Eeuwige te bouwen?
1e Opz\ :
Het dal van Arunsia dicht bij de Berg Moria.
Patriarch:
Wie legde de eerste Steen?
1e Opz\ :
Salomo zelf.
Patriarch:
Wat bevatte die Steen?
1e Opz\ :
De Naam van de Opperbouwmeester des Heelals.
Patriarch:
Welke vorm had die Steen?
1e Opz\ :
Kubiek.
Patriarch:
Van welke soort?
1e Opz\ :
Van Agaat.
Patriarch:
Op welk tijdstip werd hij gelegd?
1e Opz\ :
Vůůr het opkomen van de Zon.
Patriarch:
Waarom alzo?
1e Opz\ :
Om de waakzaamheid te benadrukken die wij moeten hebben bij het doen van goede werken.
Patriarch:
Welk cement werd gebruikt?
1e Opz\ :
Een cement, samengesteld uit tarwemeel, wijn en olie.
Patriarch:
Zit er niet een mystieke zin in dat cement?
1e Opz\ :
Jazeker. Bij het scheppen van de eerste mens gebruikte de Eeuwige Zijn Zachtmoedigheid, Zijn Wijsheid en Zijn kracht.
Patriarch:
Wanneer verrichtte Salomo de Wijding van de Tempel?
1e Opz\ :
In het 7e jaar van de Bouw.
Patriarch:
Wat merkte men op bij die wijding?
1e Opz:
De Drievoudige Driehoek die de Opperbouwmeester des Heelals deed verschijnen om Zijn Drievoudig Verbond tot uitdrukking te brengen en een Geur die zich over de omgeving van Jeruzalem verspreidde.
Patriarch:
Welke zijn de verplichtingen van een Schot?
1e Opz\ :
Nooit weigeren om een van zijn Broeders te hulp te snellen als hij de Tekens geeft van een Waar Vrijmetselaar.
Patriarch:
Welk onderwerp ter overdenking leverde ons de zonde van Salomo op?
1e Opz\ :
Dat de meest wijze man ook kan dwalen, maar dat een Vrijmetselaar de Kracht moet hebben om zich te herstellen.
Patriarch:
Waarom worden vrouwen in onze Loges niet toegelaten?
1e Opz\ :
Omdat zij nooit in het Heiligdom binnenkomen; omdat zij nooit in de bouw hebben gewerkt en omdat hun loslippige aard voor ons terecht een reden voor vrees is.
Patriarch:
Waarom wordt een Schot ontvangen met een koord om zijn hals?
1e Opz\ :
Om tot uitdrukking te brengen dat een goed Vrijmetselaar zonder enige trots moet handelen en dat hij altijd nederigheid moet betrachten.
Patriarch:
Waarom hebben Vrijmetselaren St. Jan tot hun Schutspatroon genomen?
1e Opz\ :
Omdat tijdens de Heilige Oorlogen de Vrijmetselaren zich verbonden met de Ridders van St. Jan van Jeruzalem om de ongelovigen te bevechten.
Patriarch:
Waarom noemt men hen vrij?
1e Opz\ :
Omdat de MaÁons die werkten aan de Tempel van Salomo waren vrijgestold van alle belasting.
Patriarch:
Wat beduiden de medailles van de Schotten?
1e Opz\ :
Zij brengen ons de geschenken in herinnering die zij ontvingen van Koninklijke beschermheren.
Patriarch:
Wat betekent het Vlammend Zwaard van de Broeder Onderzoeker?
1e Opz\ :
De vurigheid waarmee Schotten zich moeten beijveren om de Vrijmetselarij te ondersteunen.
Patriarch:
Wat beduidt de borstlap in de vorm van een Kuras die de Broeder Onderzoeker op zijn borst draagt?
1e Opz\ :
De Kracht en de Moed van de Schotten bij hun dappere daden.
Patriarch:
Waarom die doodskop midden op die borstlap en waarom alle Broeders met getrokken degen?
1e Opz\ :
Om ons erop te wijzen, dat een waarlijk goede Schot de dood niet vreest en dat hij altijd klaar staat om zijn bloed tot de laatste druppel te vergieten in dienst van zijn religie en zijn vaderland.
Patriarch:
Waarom bent u door de vier elementen gegaan?
1e Opz\ :
Om mij de noden van deze wereld in te prenten, om mij te wassen en te reinigen van wat onzuiver aan mij was.
Patriarch:
Wat betekent de Driehoek en de 8l Driehoeken die daarin zijn vervat?
1e Opz\ :
De Eeuwige en de onderschikking van de Engelen.
Patriarch:
Waarop duidt de Zon?
1e Opz\ :
Dat de Schotton de Vrijmetselarij tot in haar Volmaaktheid kennen.
Patriarch:
Waarop slaat de omgekeerde Winkelhaak met de Ponjaard?
1e Opz\ :
Dat wij ons moeten wapenen met Volharding en te vermijden dat we bezwijken onder de druk der Hartstochten die ons omgeven.
Patriarch:
Wie verwoestte de Eerste Tempel?
1e Opz\ :
Nebucadnezar, 470 jaar, 6 maanden en l0 dagen na de Wijding.
Patriarch:
Wie verwoestte de Tweede?
1e Opz\ :
Pompejus de Grote begon de verwoesting en Herodes de Grote maakte die af.
Patriarch:
Wie liet hem herbouwen?
1e Opz\ :
Dezelfde Herodes, die tijdens zijn regering de Vrijmetselaren uit alle windstreken opriep naar Jeruzalem.
Patriarch:
Wie verwoestte de Derde Tempel?
1e Opz\ :
Titus, de zoon van keizer Vespasianus.
Patriarch:
Wat werd er toen van de MaÁons?
1e Opz\ :
Zij schikten zich in de Romeinse overheersing.
Patriarch:
En na de ondergang van het Romeinse Rijk, wat kwan er toen van hen terecht?
1e Opz\ :
Zij trokken zich terug in de stad Kilwinning in Schotland.
Patriarch:
Wat deden de Vrijmetselaren tijdens de Kruistochten?
1e Opz\ :
Zij verspreidden zich in Europa, eerst in Schotland en daarna in Engeland om daar de Vrijmetselarij te beoefenen.
Patriarch:
Hoe is die in Frankrijk aangeland?
1e Opz\ :
Dat hebben we te danken aan de Engelsen van het huis Hamilton.
Patriarch:
Hoeveel Tekens hebt u?
1e Opz\ :
Vier.
Patriarch:
Welke zijn dat?
1e Opz\ :
Het Teken van Aarde, van Water, van Lucht en van Vuur.
Patriarch:
Wat betekent dat van Aarde?
1e Opz\ :
De noden van de wereld.
Patriarch:
Dat van Water?
1e Opz\ :
De zuivering van onze zeden.
Patriarch:
Dat van Lucht?
1e Opz\ :
De oprechtheid van ons hart en de Waarheid van onze Graad.
Patriarch:
En dat van Vuur?
1e Opz\ :
De zuiverheid van het hart, dat verlangt tot volmaking te komen.

Sluiting

Patriarch: Hoe laat is het?
1e Opz\ :
De nacht valt.
Patriarch: Waarom zegt u dat de nacht valt?
1e Opz\ :
Omdat dan ieder Vrijmetselaar zijn werkzaamheden moet onderbreken om rust te nemen.
Patriarch:
Omdat de nacht valt, is het tijd om onze werkzaamheden te beŽindigen. De duisternis is voor de werklieden slechte een ongemak.
Broeders 1e en 2e Opzieners, kondig bij de Eerwaarde Schotse Meesters aan, dat onze werkzaamheden zijn geŽindigd.
De Opzz\ herhalen de aankondiging. Allen maken het Algemeen Teken, de Slagen en zij roepen drie maal Hoezee.


terug naar vorige pagina