Orde van Vrije Weefsters Vinculum Verum
Statuten

 
Heden, elf december twee duizend één, verscheen voor mij, Mr. Christiaan Frederik van Zweeden, notaris met plaats van vestiging ‘s-Gravenhage:
mevrouw Marcelia Magdalena Spanjaard, wonende te 2283 CA Rijswijk, Dr. Augustijnlaan 331 geboren te Delft op negen en twintig januari negentien honderd acht en veertig (paspoort nummer *****), ongehuwd zonder geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan, te dezen handelende:
a. als secretaris van de te Dordrecht gevestigde vereniging: Orde van Vrije Weefsters Vinculum Verum, kantoorhoudende te 2283 CA Rijswijk, Dr. Augustijnlaan 33, hierna te noemen: “vereniging”; en
b. als gevolmachtigde van mevrouw Anna Sardinah van Herk, wonende te 4615 CH Bergen op Zoom, IJssellaan 41, geboren te Tulung Agung (voormalig Nederlands-Indië) op tien juni negentien honderd vijf en twintig (paspoort nummer *****, gehuwd, die deze volmacht verstrekte in haar hoedanigheid van voorzitter van de vereniging.

Van de volmacht op de comparante blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse akte van volmacht. De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat in de algemene ledenvergadering dedato zeventien november twee duizend één is opgericht de vereniging: “Orde van Vrije Weefsters Vinculum Verum”, gevestigd te Dordrecht en is besloten tot vastlegging van de statuten in een notariële akte en tot volmachtiging van de comparante en haar volmachtgeefster om in hun gemelde hoedanigheden bedoelde vastlegging tot stand te brengen. Van de voormelde vergadering blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen van die vergadering. De comparante, handelend als gemeld, verklaarde voor bedoelde vereniging de navolgende statuten vast te stellen:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging heeft de naam “Orde van Vrije Weefsters Vinculum Verum” en is een vereniging van vrouwen.
Zij wordt in deze statuten en in de daarop berustende reglementen, voorschriften en besluiten ook aangeduid als “de Orde”.
2. De Orde is gevestigd te Dordrecht.
GRONDSLAG, DOEL EN WERKWIJZE
Artikel 2.
1. De Orde is gegrondvest op de overtuiging dat de vrouw behoefte heeft aan een haar eigen geestelijke verdieping van de persoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende ontplooiing in vrijheid tot volledig menszijn.
2. De Orde gaat daarbij uit van een alles ordenende Werkelijkheid, daarbij aan de persoonlijke aard en overtuiging van ieder van haar leden overlatende met welke naam zij die wil noemen.
De Orde neemt voorts als grondslagen aan de erkenning ten aanzien van iedere vrouw van:
het recht en de plicht om haar geestelijk leven te ontwikkelen en haar morele krachten te ontplooien;
de verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten;
de plicht om te streven naar een betere samenleving;
het besef van een broederschap aller mensen.
Artikel 3.
1. De Orde heeft tot doel de ontplooiing in vrijheid tot volledig menszijn bij de (aspirant)leden te bevorderen.
2. De Orde streeft dit doel na door inwijdingen, ceremoniën en bijeenkomsten, waarin religieuze, wijsgerige, wetenschappelijke of praktische onderwerpen worden besproken en overdacht. Deze onderwerpen worden belicht tegen de achtergrond van de ritus die in bovenbedoelde inwijdingen en ceremoniën wordt gevolgd.
Artikel 4.
De Orde tracht haar doel te bevorderen door het stimuleren van:
a. het oprichten van plaatselijke afdelingen;
b. de onderlinge betrekkingen in de Orde en tussen de afdelingen onderling.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. De Orde kent leden en aspirantleden.
2. A. Aspirantleden zijn zij die in de eerste of tweede graad zijn aangenomen en als zodanig zijn ingeschreven bij de Orde.

B. Leden zijn zij die in de derde graad zijn aangenomen en als zodanig zijn ingeschreven bij de Orde.
3. Het (aspirant)lidmaatschap van de Orde is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. Om (aspirant)lid te kunnen worden dient men zich bij de Orde aan te melden.
De ledenvergadering besluit over de toelating.
5. Tot de Orde kunnen toetreden vrouwen die de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt en van wie kan worden aangenomen dat zij de grondslag der Orde onderschrijven en de daarin uitgedrukte beginselen in toepassing willen brengen.
In een ledenvergadering kan van de voorgeschreven leeftijdsgrens ontheffing verleend worden.
6. De procedure tot toelating wordt bij huishoudelijk reglement nader geregeld.

Artikel 6.
De (aspirant)leden zijn verplicht tot naleving van de statuten en reglementen der Orde, alsmede van de besluiten van de organen der Orde.
Artikel 7.
1. Het (aspirant)lidmaatschap van de Orde eindigt:
A. uitgaande van bet (aspirant)lid:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging van het (aspirant)lid;
B. uitgaande van de Orde:
a. door schriftelijke opzegging van het (aspirant)lidmaatschap, na betrokkene gehoord te hebben;
b. door ontzetting (royement) uit het (aspirant)lidmaatschap.

2. Opzegging van het (aspirant)lidmaatschap door de Orde kan geschieden wanneer het betrokken (aspirant)lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het (aspirant)lidmaatschap.
3. Ontzetting uit het (aspirant)lidmaatschap kan alleen geschieden wanneer een (aspirant)lid handelt in strijd met de beginselen der Orde, de statuten, de reglementen en besluiten, óf de Orde op onredelijke wijze benadeelt.
De procedure tot ontzetting uit het (aspirant)lidmaatschap wordt bij huishoudelijk reglement nader geregeld.
ALGEMENE VERGADERING/JAARVERGADERING
Artikel 8.
1. De Orde kent een algemene vergadering.
2. De hoogste macht in de Orde berust bij de algemene ledenvergadering.
3. De Jaarvergadering komt ten minste één keer per jaar bijeen en moet gehouden worden binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar.
Overige algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of het bestuur van de Orde dit nodig acht of ten minste één tiende deel van het aantal leden dit schriftelijk, met opgave van reden(en), aanvraagt. Indien niet binnen éénentwintig dagen een vergadering wordt bijeengeroepen kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.
4. De Jaarvergadering wordt bijeengeroepen door een convocatie met beschrijvingsbrief, waarin alle te behandelen onderwerpen zijn vermeld. De convocatie met de beschrijvingsbrief dient tenminste vier weken voor de dag van de vergadering te zijn verzonden.

Artikel 9.
1. In de algemene vergadering heeft ieder lid één stem.
Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan. Een lid mag slechts één stem per volmacht uitbrengen.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
Artikel 10.
In de Jaarvergadering brengt het bestuur (financieel) verslag uit en legt rekening en verantwoording af van het gevoerde beleid.

Artikel 11.
1. Het bestuur van de Orde bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Ten minste drie leden van het bestuur dienen tevens een rituele funktie te vervullen.
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de Orde.
Artikel 12.
1. De bestuursleden worden op voordracht van het bestuur in de Jaarvergadering gekozen voor een tijd van drie jaar, zij zijn twee maal herkiesbaar.
De voorzitter is als bestuurslid niet herkiesbaar. Elk bestuurslid kan maximaal negen jaar aaneengesloten zitting hebben in het bestuur.
2. De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen.
De overige functies worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.
3. Bij een tussentijdse vacature kan bet bestuur daarin voorzien door de benoeming van een waarnemer. In de eerstvolgende Jaarvergadering dient een verkiezing voor de betreffende bestuursfunctie te worden gehouden.
4. De totstandkoming van de in lid 1 bedoelde voordracht wordt in huishoudelijk reglement nader geregeld.
5. Leden die gekozen zijn als lid van het bestuur dienen als zodanig te worden geïnstalleerd.

Artikel 13.
In alle gevallen, waarin het belang der Orde naar de mening van de algemene ledenvergadering vereist dat wordt afgeweken van de bepalingen betreffende de verkiezing van de bestuursleden, kan deze vergadering machtiging verlenen tot afwijking van die bepalingen.
Artikel 14.
Een lid van bet bestuur kan door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een daartoe strekkend besluit dient te worden aangenomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 15.
1. Het bestuur van de Orde is belast met bet handhaven en uitvoeren van de statuten, de reglementen en de voorschriften en besluiten van de algemene vergadering.
2. De volgende besluiten van het bestuur behoeven voorafgaande de machtiging van de algemene vergadering:
a. het sluiten van overeenkomsten tot verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de Orde zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld aan een derde verbindt.

Artikel 16.
Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig oordelen.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17.
De Orde wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
De Orde wordt tevens vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met één ander lid van het bestuur.
Bij ontstentenis of belet wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter.
BOEKJAAR/VERENIGINGSJAAR/WERKJAAR

Artikel 18.
Het boekjaar van de Orde is gelijk aan het kalenderjaar.
Het verenigingsjaar van de Orde is gelijk aan haar werkjaar en loopt van één juli van enig jaar tot en met dertig juni.
GELDMIDDELEN
Artikel 19.
1. De inkomsten van de Orde bestaan uit:
a. bijdragen;
b. entreegelden bij toelating;
c. rente van haar kapitaal;
d. erfstellingen (welke enkel kunnen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving) en legaten;
e. alle andere inkomsten en baten.
2. De bijdragen van de (aspirant)leden worden in de Jaarvergadering vastgesteld.
REGLEMENTEN
Artikel 20.
De algemene ledenvergadering kan reglementen vaststellen welke niet in strijd met de wet of statuten mogen zijn.
STATUTENWIJZIGING

Artikel 21.
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts genomen worden in een algemene ledenvergadering, waarin  ten minste drie vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan. Een lid mag slechts één stem per volmacht uitbrengen.
2. Wanneer in een algemene ledenvergadering tot wijziging van de statuten aan het hiervoor vermelde vereiste aantal leden niet wordt voldaan, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering bijeengeroepen, doch niet eerder dan twee weken en niet later dan acht weken na de eerste vergadering. In deze vergadering kan rechtsgeldig tot wijziging van de statuten worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Statutenwijziging treedt pas in werking na te zijn vastgelegd in een notariële akte.

ONTBINDING
Artikel 22.
1. De Orde kan slechts worden ontbonden bij besluit van de algemene ledenvergadering.
2. Een besluit tot ontbinding van de Orde kan worden genomen op voorstel van het  bestuur of ten minste de helft van de leden in een algemene ledenvergadering waarin ten minste drie vierde deel van het aantal leden aanwezig is.
3. Wanneer op deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe algemene ledenvergadering belegd, doch niet eerder dan  twee weken en niet later dan acht weken na de eerste vergadering.
4. Het besluit zoals bedoeld in lid 2 dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. De regeling van de ontbinding van de Orde en de vereffening van haar vermogen geschiedt door het bestuur. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. In het besluit tot ontbinding zal de verdeling van de goederen worden vastgelegd.
Tevens zal worden vastgelegd op welke wijze het batig saldo na vereffening zal worden besteed overeenkomstig de doelstellingen van de Orde of ten behoeve van een of meer algemeen nut beogende instellingen.

SLOTBEPALING
Artikel 23.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten, reglementen en besluiten van de Orde niet voorzien beslist de algemene ledenvergadering.
De comparante is mij, notaris, bekend en haar identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum als in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard voor het verlijden van deze akte van de volledige inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend. (volgt ondertekening)


home