Rituaal voor de installatie van de voorzitter en/of bestuursleden van een kapittel

Dit is het rituaal zoals dat tegenwoordig wordt gebruiktIn de Voorhof

Alle aanwezigen kleden zich als voor het Rituaal voor de Graad van S.P.R.X is omschreven; de rode zijden van Tablier en Cordon naar buiten gekeerd. Nadat de Ceremoniemeester de aandacht heeft gevraagd, heet de Voorzittend Meester de aanwezigen welkom en verzoekt vervolgens de Cer\ Mr\ hem, de beide Opzieners en de Kapelmeester naar de Rode Tempel te geleiden.
Na terugkeer in de Voorhof nodigt de Cer\ Mr\ in opdracht van de V\ Mr\ de Inspecteur uit zich met de aanwezigen Tempelwaarts te begeven; volgorde als beschreven in de Algemene Bepalingen.

In de Rode Tempel

Vˇˇr het binnentreden van de V\ Mr\ c.s. zijn alle lichten reeds ontstoken, ˇˇk de 3 x 11 kaarsen van de Lichten G\ , H\ en L\ .
De Bbr\ nemen plaats in de orde als beschreven voor de Duistere Tempel. Teneinde storend geloop tijdens de plechtigheid te beperken, is/zijn voor de te installeren functionaris(sen) plaats(en) gereserveerd dicht bij de Troon.
De Constitutiebrief ligt binnen handbereik van de V\ Mr\ . Tijdens het bmnentreden van de Bbr\ klinkt feestelijke/plechtige muziek.

Opening van het Kapittel

De E\ Mr\ geeft ÚÚn slag, welke door de Opzz\ wordt herhaald.
E\ Mr\ Broeders Opzieners, helpt mij dit Kapittel openen.
In orde, Broeders!
Broeders Opzieners, wilt onderzoeken of het Kapittel behoorlijk is gedekt.
Onderzoek op de gebruikelijke wijze. Na afloop van het onderzoek:
1e Opz\ Eerwaarde Meester, het Kapittel is behoorlijk gedekt.
E\ Mr\ Broeder 1e Opziener, zijt gij Soeverein Prins van het Rozekruis?
1e Opz\ De Roos aan het Kruis is mij bekend, Eerwaarde Meester.
E\ Mr\ Welke leeftijd hebt gij, Broeder 1e Opziener?
1e Opz\ De leeftijd van 33 jaren, de leeftijd van dieper inzicht en hoger menselijkheid.
E\ Mr\ In welke tijd leven wij, Broeder 1e Opziener?
1e Opz\ Wij leven in een moeilijke tijd; een tijd waarin de duisternis dreigt het Licht te overwinnen en het Woord steeds weer dreigt verloren te gaan.
E\ Mr\ Welke is uw levenstaak, Broeder 2e Opziener?
2e Opz\ Ik tracht mijn leven te verwerkelijken in de Opperbouwmeester des Heelals. Ik wil het Woord behouden, ook waar het met verduistering en vernietiging mocht worden bedreigd. Ik wil met hoofd, hart en hand de geest van de Opperbouwmeester des Heelals uitdragen als liefde van mens tot mens.
E\ Mr\ Hoe wilt gij dat bereiken, Broeder 2e Opziener?
2e Opz\ Door Geloof, Hoop en Liefde. Geloof in de Opperbouwmeester des Heelals; Hoop op de overwinning van het Licht; Liefde tot offering bereid.
E\ Mr\ : Moge geloof ons schragen, Hoop onze kracht zijn en Liefde ons bezielen.
Geeft de slagen **  *  *  **  *  *  **  *  *  *, welke door de Opzz\ worden herhaald.
Kort, feestelijk muzikaal intermezzo.

Na een korte toespraak over doel en karakter van de bijeenkomst, zegt de

E\ Mr\ :
Broeder Kanselier, ik nodig u thans uit dat deel uit de Notulen van de Ronde, gehouden op ../../..., voor te lezen, waarin de uitslag is vastgelegd van de verkiezing(en) die op die datum heeft (hebben) plaats gevonden.
Kans. leest de betreffende passage uit de Notulen voor

E\ Mr\ :
Broeder Kanselier, ik dank u voor de wijze waarop u hiervan verslag hebt gedaan. Hij onderstreept het belang van de te vervullen functie(s).

Broeder Ceremoniemeester, wil de Eerwaarde Broeder voor de Troon geleiden.
E\ Mr\ daalt van Troon en stelt zich tegenover de genoemde Br., beide stellen

zich in de houding van trouw.

E\ Mr\ memoreert in korte toespraak de verdiensten van zi]n opvolger en besluit met:

Ik wens u geluk met de eer die u te beurt is gevallen, dat de leden van ons Eerwaarde Kapittel u hebben verkozen om als Eerwaarde Meester de leiding van de werkzaamheden op u te nemen. Alvorens tot uw installatie te kunnen overgaan, verzoek ik u ten overstaan van allen hier aanwezig, de u bekende Belofte af te leggen. Eerwaarde Broeder ..., bent u daar toe bereid?
E\ Br\ :
Ja, dat ben ik.
E\ Mr\ :
Dank u. IN ORDE, Broeders!
Allen stellen zich in het Teken.

Eerwaarde Broeder ...., zeg mij nu de tekst van de Belofte na, maar noem eerst na het
woord Ik uw volledige voornaam(en) en familienaam:
Ik, ..., beloof de belangen en de waardigheid van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland te zullen handhaven en bevorderen.
Ik beloof de Wetten en Voorschriften der Orde nauwgezet te zullen toepassen.
Ik beloof voor de bloei en luister van het Eerwaarde Kapittel ... in het Dal ... te zullen waken.
Ik beloof het ambt van Voorzitter van dit Eerwaarde Kapittel, hetwelk mij nu wordt opgedragen, met ijver, trouw en toewijding te zullen vervullen.

Installatie

E\ Mr\ : Nadat wij allen uw Belofte hebben vernomen, installeer ik u thans als Voorzitter van het Eerwaarde Kapittel ... in het Dal ... en draag daarmede de leiding van dit Eerwaarde Kapittel officieel aan u over.
De aftredende en de optredende Voorzitters gaan uit het Teken en bevestigen de overdracht met een handdruk; stellen zich vervolgens in de houding van trouw.

Aftredende E.Mr.:
Broeders in het Oosten en op de Kolommen, herneemt uw plaatsen.
Aftr. E\ Mr\ :
Kom, Eerwaarde Meester, laat mij u thans mogen geleiden naar de u toekomende plaats op de Troon.
Neemt de optredende V\ Mr\ bij de hand en geleidt deze naar het O\ , voor de zetel langs gaande tot de optredende V\ Mr\ daar voor staat.

Neemt de Moker des Gezags en de Constitutiebrief achtereenvolgens ter hand, zeggende:
Eerwaarde Meester, ik overhandig u hierbij het Mallet, teken van uw gezag in dit Eerwaarde Kapittel.
Voorts overhandig ik u de Constitutiebrief, op naam van dit Kapittel uitgereikt door het Opperbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland op de .. dag van de .. maand van het .. jaar van het .. Grootmeesterschap, overeenkomende met (...profane datum...). Deze Constitutiebrief machtigt ons te arbeiden met inachtneming van de Statuten, het Wetboek en de Reglementen der Orde en in te wijden tot S.P.R.X volgens de door het Opperbestuur vastgestelde voorschriften.
Aftr. E\ Mr\ :
IN ORDE, Broeders Prinsen!
Ik kondig u aan, dat van nu af de leiding van het Eerwaarde Kapittel ... in het Dal ... berust bij de Eerwaarde Broeder ..., tot op het moment waarop zijn wettige opvolger zal zijn verkozen en ge´nstalleerd.
Ik draag u op onze nieuwe Voorzittend Meester als zodanig te erkennen, doch bovenal verzoek ik u hem te dienen en bij te staan met uw steun, met uw vertrouwen en met uw broederliefde. Broeders in het Oosten en op de Kolommen, herneemt uw plaatsen.
Opvolgende E\ Mr\ :
Broeder Ceremoniemeester, wil de Eerwaarde Broeder, zojuist teruggetreden als Voorzittend Meester van ons Kapittel, een tijdelijke plaats aanbieden in het Oosten ten Noorden.
Korte en feestelijke muziek

E\ Mr\ :
Broeder Ceremoniemeester, wil de Eerwaarde Broeder voor de Troon geleiden.
Korte toespraak/dankwoord tot de afgetreden V\ Mr\ , eventueel besloten met het overhandigen van het voorgewezen V\ Mr\ t.z.t. verkrijgbare borstjuweel.

Het eerbetoon wordt afgerond met:
Broeders Prinsen, verheft u van uw zetels en volgt mij na in ons gewoon applaus in het u bekende ritme **  *  *  **  *  *  **  *  *  *. Herneemt uw plaatsen, Broeders.
Broeder Ceremoniemeester, wil Broeder ... wederom terugvoeren naar zijn tijdelijke plaats in het Oosten ten Noorden.

Bevestiging c.q. installatie van Officieren

E\ Mr\ : Broeders, ik bevestig thans de zittende, herkozen officieren en functionarissen in hun functie en zal nu overgaan tot de installatie van de nieuw gekozen
Broeder Ceremoniemeester, wil de Eerwaarde Broeders ... en ... voor de Troon geleiden.
Korte toespraak tot de optredende en dankwoord tot de aftredende officier/functionaris.

Broeder Ceremoniemeester, wil de nieuw ge´nstalleerde Broeder naar de hem toekomende plaats geleiden en de zojuist afgetreden Broeder een plaats op de kolommen aanwijzen.
Feestelijke muziek.

Korte toespraak dan wel samenspraak

Indien gewenst en gebruikelijk in het Kap. kan een korte toespraak dan wel een samenspraak tussen de E\ Mr\ en Br\ Red\ worden ingelast. De strekking hiervan dient te reflecteren op de zojuist voltrokken plechtigheid.

Sluiting

E\ Mr\ Het is mijn voornemen deze plechtigheid te beŰindigen. Broeder Ceremoniemeester zal na de sluiting de Broeders uit de Tempel geleiden, terwijl aan de Tempelpoort de Broeders gelegenheid zal worden gegeven van hun offervaardigheid te doen blijken.
In orde, Broeders!
Broeder 1e Opziener, wat is nu onze taak?
1e Opz\ Bezield door de heilige geest van Liefde, die uitgaat van de Opperbouwmeester des Heelals, en blijmoedig dragende het Kruis, te bouwen aan de tempel.
E\ Mr\ Aan welke Tempel bouwen wij, Broeder 1e Opziener?
1e Opz\ Aan de Tempel in ons zelf , en in onze medemensen.
E\ Mr\ Broeder 2e Opziener, hoe laat is het?
2e Opz\ Het is het uur, waarin het Woord is gevonden, waarin het Licht heeft gezegevierd over de Duisternis, waarin de Roos aan het Kruis is ontbloeid.
E\ Mr\ Prinsen, in deze gezegende ure, waarin de mens getuigen kan, dat hij geleerd en getoond heeft, Mens te zijn, roep ik u toe: behoudt het gevonden Woord!
Laat niet toe dat het Licht gedoofd worde!
En hiermee, Soevereine Prinsen van het Rozekruis, sluit ik dit Kapittel.
De E\ Mr\ geeft de slagen, die in het Westen worden herhaald: ..--/..--/..--/-
E\ Mr\ Het Kapittel is gesloten, gaat heen met de Roos in het Hart ľ Pax Vobis.
Houding van trouw, Broeders!
Maakt de volgorde bekend waarin ľ naar de gewoonte van het Kap\ - de nieuw aangenomen PP\ en de overige aanwezigen de Rode Tempel zullen verlaten; De Cer\ Mr\ voert dat uit.


home