Grootoosten 2011

Dit zijn de stukken voor het Grootoosten van 18 juni 2011, zoals die aan de leden van de Orde bekend zijn gemaakt. Om privacy-redenen zijn de c.v.'s van kandidaat-bestuursleden niet opgenomen. Ter vergelijking: de vergaderstukken voor vergaderingen van voorgaande jaren. 


BESCHRIJVINGSBRIEF
Zaterdag 18 juni 2011, Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht.
Aanvang 10.00 uur precies. Registratie vanaf 8.30 uur.

Agenda

(Zie navolgend ook de preadviezen]
1. Opening door de H\ E\ Grootmeester.

2. Ingekomen stukken.

3. Algemene beschouwingen en mededelingen door de Grootmeester.

4. Benoeming van de Commissie Stemopneming en van de Urgentiecommissie.

5. Verkiezingen:
A. Hoofdbestuur
1. Verkiezing Grootthesaurier in verband met reglementair aftreden. De huidige Grootthesaurier, de Z\ A\ Br\ J.R. Bruinse is herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten gesteld. Het hoofdbestuur stelt voor hem te verkiezen.
2. Verkiezing gedelegeerde hoofdbestuur in de vacature van Z\ A\ Br\ A.E. Blom, die zich niet herkiesbaar heeft gesteld.
Op aanbeveling van de regio Amsterdam stelt het hoofdbestuur voor
Br\ J. van der Toorn Vrijthof te verkiezen.
3. Verkiezing gedelegeerde hoofdbestuur in de vacature van Z\ A\ Br\ A.P. Marselje, die herkiesbaar is.
Het hoofdbestuur stelt voor Z\ A\ Br\ A.P. Marselje te verkiezen.
4. Verkiezing gedelegeerde hoofdbestuur in de vacature van Z\ A\ Br\ F. Zinsmeester, die niet herkiesbaar is.
Op aanbeveling van de regio Noord Nederland stelt het hoofdbestuurvoor Br\ G.J. Segers te verkiezen.
5. Verkiezing gedelegeerde hoofdbestuur in de regio Zuid West Nederland.
Deze verkiezing geschiedt ondervoorbehoud dat het Grootoosten besluit de statuten te wijzigen en het aantal leden van het hoofdbestuur uit te breiden. Op aanbeveling van de loges in de nieuwe regio Zuid West Nederland stelt het hoofdbestuur voor de Z\ A\ Br\ B. Koopman te verkiezen
B. Commissies van de Orde
B1. Wetscommissie
Verkiezing leden van de Wetscommissie in verband met reglementair aftreden van enkele leden. De zittingsduur voor leden van de Wetscommissie is twee jaar. Zij zijn terstond herbenoembaar. Een voorstel ter zake zal separaat volgen.
B2. Raad van Discipline
Verkiezing van een of meer leden van de Raad van Discipline in verband met het reglementair aftreden van zittende leden. De zittingsduur voor leden van de Raad van Discipline bedraagt drie jaren en zij zijn terstond herbenoembaar.
Een voorstel ter zake zal separaat volgen.
B3. FinanciŽle Commissie
Verkiezing van een lid van de FinanciŽle Commissie. De commissie bestaat uit drie, door het Grootoosten benoemde leden, waarvan er ieder jaar een aftreedt, die niet terstond herkiesbaar is. De zittingsduur is derhalve drie jaar maximaal. Indien tussentijds een lid aftreedt zal het nieuw te benoemen lid in de periode van het afgetreden lid en treedt dus ook af wanneer degene die hij vervangt zou zijn afgetreden.
Een voorstel ter zake zal separaat volgen.
C. Stichtingsbesturen
C1. Stichting MaÁonniek Studiefonds
Een voorstel ter zake zal separaat volgen.
C2. Stichting Welzijnszorg Van Marenfonds
Een voorstel ter zake zal separaat volgen.
C3. Stichting MaÁonniek Bouwfonds
Een voorstel ter zake zal separaat volgen.

6. Verslag van het hoofdbestuur over het jaar 2009 (bijlage 1: zie Ordesite).

7. Rekening over het dienstjaar 2010 en staat van bezittingen en schulden op 31 december 2010
(bijlagen 2 en 3: zie Ordesite].

8. Herziene begroting over het dienstjaar 2011 en begroting dienstjaar 2012
(bijlagen 2 en 3: zie de Ordesite].

9. Wijzigingen statuten en ordewetgeving.
Een voorstel ter zake zal separaat volgen.

10. Vaststellen uitgangspunten huisvesting Orde.
Een voorstel ter zake zal separaat volgen.
Het advies van het Meester-convent van 15 mei 2011 wordt hierbij betrokken.

11. Voorstellen tot het stichten van nieuwe loges:
a. Voorstel tot het oprichten van een loge te Apeldoorn;
b. Voorstel tot het oprichten van een loge te Venlo;
c. Voorstel tot het oprichten van een loge op Aruba.

12. Voorstel tot intrekken erkenning als loge:
a. Voorstel tot intrekken van de erkenning van de A\ L\ Nyadiri no. 229, onder de Provinciale Grootloge van Zimbabwe.
b. Voorstel tot intrekking van de Constitutiebrief van laatste loge in Zuid-Afrika onder het Grootoosten der Nederlanden de A\ L\ Eendracht Maakt Macht in het O\ Johannesburg

13. Uitslag verkiezingen.

14. Behandeling van eventuele urgentievoorstellen.

15. Rondvraag.

16. Sluiting.


PREADVIEZEN:

Ad11a:
Op 21 januari 2011 heeft de Gedelegeerde voor de regio Gelderland aan de Grootmeester op grond van het bepaalde in artikel 46 van de Ordewet Bestuur een verzoek overhandigd, ingediend door de hieronder genoemde broeders, allen zijnde Meester-Vrijmetselaar: A. Bos, P.H.J. Hupkens, J.G.H.M. Kooien, R.J. Oterdoom, L. Postma, P. Jacobs en W.C.M. Brouwer, tot het oprichten van een nieuwe loge onder de naam: De Gulden Regel te vestigen in het O\ Apeldoorn, met het voorstel de volgende kleuren te voeren: wit/geel/rood/zwart/bruin/blauw
De grond om tot het oprichten van een nieuwe loge over te gaan is de volgende:
1. De wil om te werken in een kleinere loge;
2. Het bevorderen van deelname aan ritualen door met name jongere leden;
3. Het ontwikkelen van een eigen identiteit, mede door het beproeven van andere ritualen in Open Loge;
4. Meer aandacht geven aan de noden van de medemens en bijdragen aan verlichting daarvan;
5. Het hanteren van andere vormen van vergaderen tijdens de comparities.
Voornoemde Gedelegeerde heeft het Hoofdbestuur geadviseerd het verzoek in welwillende overweging te nemen.
Het Hoofdbestuur heeft het verzoek beoordeeld en adviseert het Grootoosten over te gaan tot erkenning van voornoemde loge i.o. en de broeders van de nieuwe loge succes te wensen in hun arbeid in de nieuwe Werkplaats.
De loge zal op grond van het bepaalde in artikel 48 van de Ordewet Bestuur worden ingeschreven in het register van loges onder nummer 303.
Voornoemde broeders zullen vanaf de datum van erkenning worden ingeschreven als gewone leden van de nieuwe loge.

Ad11b:
Op 18 februari 2011 heeft de Gedelegeerde voor de regio Zuid-Nederland aan de Grootmeester op grond van het bepaalde in artikel 46 van de Ordewet Bestuur een verzoek overhandigd, ingediend door de hieronder genoemde broeders, allen zijnde Meester-Vrijmetselaar: J.F.G. Dekkers, M.F.M. Geeratz, R.H.M.V. Hoedemaekers, H.W.G. Janssen, J.R.G.M. Jongstra, J.M. Min, W.H.M. Thomassen en S.M.C. Versleyen, tot het oprichten van een nieuwe loge onder de naam: La Simplicitť, te vestigen in het O\ Venlo, met het voorstel de volgende kleuren te voeren: donkerblauw en rood.
De grond om tot het oprichten van een nieuwe loge over te gaan is de volgende:
1. Binnen de driehoek Nijmegen, Eindhoven en Roermond is nog geen loge;
2. Er is een groot draagvlak voor broeders uit (de omgeving van) Venlo, een plaats met meer dan 100.000 inwoners, om aldaar te kunnen arbeiden;
3. De aanvragers menen dat de vestiging van een werkplaats alhier niet tot verstoring van de harmonie met of binnen andere werkplaatsen tot gevolg zullen hebben.
Voornoemde Gedelegeerde heeft het Hoofdbestuur geadviseerd het verzoek in welwillende overweging te nemen. Het Hoofdbestuur heeft het verzoek beoordeeld en adviseert het Grootoosten over te gaan tot erkenning van voornoemde loge i.o. en de broeders van de nieuwe loge succes te wensen in hun arbeid in de nieuwe Werkplaats.
De loge zal op grond van het bepaalde in artikel 48 van de Ordewet Bestuur worden ingeschreven in het register van loges onder nummer 304.
Voornoemde broeders zullen vanaf de datum van erkenning worden ingeschreven als gewone leden van de nieuwe loge.

Ad11c:
Op 12 januari 2011 hebben de navolgende broeders op Aruba:
C.J.B. Albertus, A.R. van Ammers, F.R. Barroso Ortiz, F.E. Bergen , S.P. Bowen , R.R. Davelaar, W.G.C.V. Dijkhoff, P.H. van Grinsven, J.F. Hodge, S.M. Jacob, F.A. Kuiperi, C.R.P. Martes, H.M. Semeleer, H.R. Van Trikt. D.R.B. Vrieswijk, J.G.J. Vrieswijk, C.F. York, bij de
Grootmeester op grond van het bepaalde in artikel 46 van de Ordewet Bestuur een verzoek ingediend voor het oprichten van een nieuwe loge onder de naam: "The Middlechamber", te vestigen in het O\ Aruba, met het voorstel de volgende kleuren te voeren: zilver en zwart
De grond om tot het oprichten van een nieuwe loge over te gaan is de volgende:
1. het beoefenen van de Koninklijke kunst op Aruba is sterk gegroeid waardoor noodzaak is ontstaan voor meer ruimte voor persoonlijke groei;
2. de ondertekenaars willen een Werkplaats vormen met broeders die in woord en daad een compleet respect hebben voor het wettige gezag der Loge;
3. het willen en doen handhaven van de regelmatigheid van de werkwijzen;
4. het bevorderen en verbreiden van de Koninklijke Kunst in harmonie met de andere werkplaatsen;
Met het verzoek om de ritualen, comparities en zowel de interne als externe communicatie (met uitzondering van de communicatie met het Hoofdbestuur) in het Engels te doen plaatsvinden.
Het Hoofdbestuur heeft het verzoek beoordeeld en adviseert het Grootoosten over te gaan tot erkenning van voornoemde loge i.o. en de broeders van de nieuwe loge succes te wensen in hun arbeid in de nieuwe Werkplaats.
De loge zal op grond van het bepaalde in artikel 48 van de Ordewet Bestuur worden ingeschreven in het register van loges onder nummer 305. Voornoemde broeders zullen vanaf de datum van erkenning worden ingeschreven als gewone leden van de nieuwe loge.

Ad 12a:
Op grond van het bepaalde in artikel 14 van de Ordegrondwet kan een besluit tot erkenning van een loge worden ingetrokken indien de betrokken loge minder dan zeven leden telt.
De A\ L\ Loge Nyadiri no. 229 is al enige jaren niet meer actief. In 2006 was reeds aangegeven dat deze loge (toen 18 leden) voor onbepaalde tijd 'met reces" is. Niet te verwachten is dat deze loge nog eens actief zal gaan worden. Daarom wordt dit voorstel tot intrekking van de erkenning gedaan.
Er zijn in Zimbabwe naast deze loges nog vier loges werkzaam, te weten: Lodge IsraŽl no. 132 (22 - voorheen 37 - leden), Lodge Marondera no. 168 (13 - voorheen 38 - leden), Lodge Alfred Beit (volgens opgave vorig jaar 6 - leden volgens PGM Zimbabwe thans weer 17 - leden) en Lodge Milton Park no. 177 (12 - voorheen 34 - leden). Daarnaast is er een studieloge, Lodge Vumba no. 226 (13 - voorheen 20 - leden, waarvan vier van andere Grootmachten). Voor de oprichting van deze studieloge is destijds door het Hoofdbestuur toestemming verleend.

Ad12b:
Met de A\ L\ Eendracht Maakt Macht no. 88 in het O\ Johannesburg (Zuid-Afrika) is vele jaren geen contact geweest. Enkele jaren geleden heeft een lid van het Hoofdbestuur bij een bezoek aan Zuid-Afrika het contact weer gelegd en aangegeven dat het Hoofdbestuur desgewenst bereid is om een overgang naar de Grootloge van Zuid-Afrika te ondersteunen. Een jaar later heeft de loge te kennen gegeven verder te willen onder het Grootoosten der Nederlanden. In de administratie van de Orde staan al vele jaren dezelfde zeven broeders als lid geregistreerd. Om een doorstart te kunnen maken werden enkele broeders van andere grootloges genoemd die door affiliatie lid van de loge zouden kunnen worden. Op een verzoek om nadere gegevens met betrekking tot die broeders is niet gereageerd. Op een verzoek van de Grootsecretaris om kopie paspoort van de bij de Orde geregistreerde broeders werd niet gereageerd. De Grootsecretaris heeft daarbij aangegeven dat het niet reageren voor 1 maart 2011 zou leiden tot een voorstel tot intrekken van de constitutiebrief. Er is ook op dit verzoek geen enkele reactie gekomen. Daarenboven is door deze loge gedurende vele jaren ook geen afdracht meer betaald.
Op grond van het bovenstaande stelt het Hoofdbestuur voor de Constitutiebrief in te trekken.


Home