Antwoord van Onderzoeksgroep Squin de Florian

 

Deze brief is een antwoord op een brief van de Orde van Vrijmetselaren
 


Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
t.a.v. ir. F.D. Andrioli
Postbus 11525
2502 AM Den Haag

 

Utrecht - 30 maart 2000
Uw kermerk: 269-153-00

 

Geachte heer Andrioli,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 27 maart 2000, frankeerstempel 28 maart 2000 wil ik u graag het volgende antwoorden.
U stelt dat de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en verschillende andere, niet met name genoemde orden, auteursrechthebbende zijn van (niet nader aangeduide) teksten die zouden zijn gepubliceerd op onze internetsite http://www.stelling.nl/vrijmetselarij.
Graag zouden wij hierover nader worden geïnformeerd.
Kunt u aangeven om welke teksten het gaat en welke orden menen het auteursrecht daarop te hebben?
Alvorens te overwegen deze teksten te verwijderen dan wel aan te passen, zouden wij graag, middels bewijsstukken, overtuigd willen worden van het feit dat het Grootoosten dan wel andere orden daadwerkelijk auteursrechthebbend zijn.
U stelt voorts dat wij, naast vermeende inbreuk op auteursrechten ook overigens onrechtmatig jegens u handelen door deze teksten op onze site te plaatsen.
Graag zouden wij over deze opmerking enige verduidelijking willen vragen. De enkele bewering dat wij onrechtmatig jegens u zouden handelen kan voor ons geen reden zijn onze site te wijzigen. Wij hopen dat u daar begrip voor kunt opbrengen.
Naar aanleiding van onze aankondiging om te zijner tijd eventueel ook ledenlijsten op onze site te gaan publiceren, wijst u ons erop "dat het opnemen van lijsten met (gegevens van) leden in strijd is met de geldende en toekomstige wetgeving inzake persoonsgegevens."
Wij gaan er van uit dat u met deze wetgeving respectievelijk de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens bedoelt.
Vooralsnog kunnen wij in de Wet Persoonsregistraties geen enkele bepaling vinden die eventuele publicatie van bedoelde ledenlijsten verbiedt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is nog niet aangenomen, laat staan van kracht. Dat heeft tot gevolg dat nog niemand gehouden kan worden deze wettelijke bepalingen, zo die er al komen, na te leven.
Mocht u echter aannemelijk kunnen maken dat publicatie van deze lijsten in strijd is met enige wettelijke bepaling, dan horen wij dit graag van u. In dat geval zullen wij afzien van publicatie van die gegevens.
Ik verzoek u ons dit vóór 1 mei aanstaande mede te delen.

In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,

Hoogachtend,

 

Namens Onderzoeksgroep Squin de Florian,
[...]
 

cc. Stichting De Stelling - 's-Hertogenbosch
 


terug naar de vorige pagina         wilt u reageren?