AMORC (Ancient Mystical Order Rosae Crucis of Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis)

Deze orde werd in 1915 in New York opgericht door de parapsycholoog H. Spencer Lewis (1883-1936) met toestemming van de Franse Grootloge van de Rozenkruisers, en met de bedoeling de leringen van de orde in Amerika te kunnen verbreiden. In verband met de politieke situatie tussen de beide wereldoorlogen, werd in een later stadium aan de Amerikaanse Grootloge gevraagd de verantwoordelijkheid voor de verbreiding van de orde in de wereld van de Franse Grootloge over te nemen.
Amorc stelt dat zij de rechtstreekse voortzetting is van de eeuwenoude Rozenkruiserstraditie, waarvoor de eerste grondslagen werden gelegd door de Egyptische farao Amenhotep IV (Achnaton) in het jaar 1353 v. Chr. en waarvan de leringen onder meer werden doorgegeven door de Essenen, Katharen, Tempeliers en de Traditionele Martinisten Orde. Van de laatstgenoemde orde is AMORC de behoedster.

AMORC is geen religieuze organisatie, maar meer een filosofische beweging die zich interesseert voor de kosmische wetten, de principes en de toepasbaarheid van de inzichten, die uit haar principes naar voren komen.
AMORC is een inwijdingsbroederschap. De leringen van de Orde zijn strikt vertrouwelijk, terwijl haar bijeenkomsten alleen door leden mogen worden bezocht. Verder worden de namen en de adressen van de leden zowel voor elkaar als voor derden geheimgehouden. De Orde kent verschillende opeenvolgende graden.
Elke graad wordt voorafgegaan door een 'inwijding'. Na elke inwijding volgt een reeks monografieŽn met een opklimmende moeilijkheidsgraad. Zowel de inwijdingen als de rituelen in de tempel worden als zeer belangrijk beschouwd en willen de persoonlijke bewustzijnsontwikkeling van de leden stimuleren.
Deze inwijdingen en rituelen zijn op oude Egyptische rituelen gebaseerd, waarbij alles een symbolische betekenis heeft de enscenering, de gebaren, de uitgesproken teksten, de attributen maar ook her ritueel in zijn geheel.

De inhoud van de lessen wordt slechts aan de leerling voorgelegd, nooit opgelegd. De Orde kent derhalve geen dogmaís en schrijft de leden niets voor. Dit geldt ook voor een aantal traditionele inzichten zoals de reÔncarnatieleer en de leer van Karma, de wet van oorzaak en gevolg. Mystiek en esoterie zijn gestoeld op persoonlijke ervaring. Het is slechts de persoonlijke ervaring en her persoonlijk inzicht, waardoor bij ieder afzonderlijk zekere leringen tot leven en tot bewustzijn kunnen komen. Deze bewustzijnsontwikkeling leidt tot het meer in harmonie leven met de creatieve en kosmische krachten, waardoor meer geluk en een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid behoren in wat de Rozekruisers noemen: 'Diepe Vrede'.

De Orde is niet-religieus en niet-politiek. Zij neemt naar buiten toe geen maatschappelijke standpunten in. Binnen de orde vormen religieuze, politieke en maatschappelijke problemen geen onderwerpen van discussie.
De Supreme Grand Lodge (de Opperste Grootloge) is voor war betreft de juridische zetel gevestigd in Canada, nabij de stad Quebec. De kantoren zijn gevestigd in Rosicrucian Park, San Jose, California (VS). Daar bevindt zich ook de opperste tempel, in 1949 gebouwd naar het model van de Oudegyptische tempel van Karnak. Daar zijn ook een planetarium, een museum voor Egyptische oudheden, laboratoria voor natuurkundig en wetenschappelijk onderzoek en de Rose-Croix-universiteit gevestigd.
De Orde is verdeeld in taalgebieden, jurisdicties genaamd. Aan het hoofd van elke jurisdictie staat een Grootmeester met bijbehorende Grootloge. De Grootmeesters vormen, samen met de hoogste gezagsdrager, de Grand Imperator, het Bestuur van de Orde, de Opperste Raad (Supreme Council).
In elke jurisdictie ontvangen de leden maandelijks thuis schriftelijke lessen in hun eigen taal. Daarnaast kunnen zij desgewenst lid worden van plaatselijke afdelingen: Loges, Chapters of Pronaoi (enkelvoud Pronaos) genoemd, al naar gelang het aantal leden. Het aantal leden zelf wordt door AMORC onbekend gehouden. In 1997 werd het aantal leden op 250.000 geschat.
Zij is in 86 landen actief en voert een actief wervingsbeleid.

De AMORC heeft een uitgebreid stelsel van graden, te beginnen met de Postulanten Sectie. Dit is een inleidend gedeelte, dat 8 Mandami bevat, waarin het studiesysteem en de basisconcepten worden uitgelegd.
Na de Postulanten Sectie is de Neofieten Sectie, die drie graden omvat (Atrium). Daarna is het Tempelgedeelte, met de graden 1 tot 8, gevolgd door het Illuminati-gedeelte, met graden 9 tot 12.
Na het jaar 2000 werd de Illuminati-sectie opgesplitst in drie secties, de Illuminati Proper-sectie, bestaande uit de 9e, 10e en 11e graad, de Esoteric HiŽrarchie-sectie, inclusief de 12e graad als inleiding tot een geheel nieuwe sectie, genaamd de Ordo Summum Bonum.
Deze sectie heeft een subsectie getiteld 'The Planes', die nog een reeks van negen graden omvat. De 'Plane'-graden zijn gemaakt door Ralph M. Lewis tijdens zijn periode als AMORC Imperator. Die graden zijn puur filosofisch van aard en bespreken de aard van het kosmische en zijn natuurwetten.
Elke graad heeft zijn eigen, relatief eenvoudig, inwijdingsrituaal.


Amerikaanse ritualen:
Home