8e Gr\ Opziener der Gebouwen

Uit: The Intermediate Degrees 1° - 17°, 1990.

Alternative titles of this Degree are Master in Israel and Ecossais Master of the J.J.J., ‘Ecossais’ or ‘Scottish’ having no geographical significance.
As in the case of the 6°, the Lodge meets in a private apartment in King Solomon’s Palace.
The legendary narrative is that the Adornment of the Holy of Holies has been undertaken personally by Hiram Abif and that he had been unable to complete it before his death. Solomon decided not to entrust the Work to any one of the Masters, but to appoint the Chiefs of the Five Orders of Architecture to act jointly in the task under the general supervision of the seven Secret Masters, each Chief being responsible for the part that lay within the compass of his especial training and experience.
As Joabert was the only one of the Chiefs that happened to be working at the time in the Middle Chamber, he was summoned to the Palace, received his instructions, and was placed in charge of the Architectural katyres of the Design.
The Symbol of the Degree is a Pentagon and a Triangle enclosing a Circle, which in turn encloses a 9-pointed Star, within which is a triple Triangle, with three ‘Yods’ in the centre.
The Lecture discloses further Attributes of the Triple Divinity. and indications are given as to how various systems of Symbolism may assist in the comprehension of these Attributes.
The symbolic Age of the Intendants is 27 years.

 


8° Tracing Board
Items depicted are:
An equilateral Triangle, irradiated and with three Yods in line in the centre.
A naked Sword, point uppermost; the Symbol of the Degree, a Pair of Scales.
A Coffin, head to sinister, with a sprig of Acacia resting on the lid.
Seven, three, and five-branched Candlesticks with lighted Candles.
The Obverse and Reverse of the Jewel worn suspended from the Collar, the engravings being reference to the Deity.
The Arcana involved and the significance of the various items are explained during the Ceremony and more especially in the Lecture.

 

 

Deze tekst komt uit het boek Maçonnieke Beschouwingen van A. van Leeuwen (1949).

Het Myst\ get\ is 5, hetgeen duidt op Initiatie en Gnosis. De Myst\ letters zijn 3 Yods, welke in een 5-puntige Ster staan en daarmede in de plaats komen van de Letter G uit de beide voorgaande gr\.
De L\ wordt gehouden in de Rode Binnen-Kamer, die ons Hart voorstelt, waar ook in de 6de en 7de gr.. werd gewerkt. In het O\ is thans een Hemelsblauw baldakijn opgesteld, het­welk met zilveren Sterren is besprenkeld. Er is slechts één enkele Lichtbron in de T\, nl. het Transparant boven de Tr\, doch dit is zó helder stralend, dat de ganse T\ behoorlijk wordt verlicht.
In het midden van de Transparant is de Stralende Vijf­puntige Ster, waarin de Drie Yods staan, naast elkaar. Daaromheen zijn de Drie ineengestrengelde Driehoeken uit de 4de en 5de gr\, doch zonder Myst\ God-Letter. Symme­trisch, in 3 ruimten buiten deze Driehoeken, staan 3 Hebreeuwse Letters uit de 7de gr\, nl. Yod van Yachinah, links-boven, Aleph van Agaz, rechts-boven en Beth van Ben-Khfirim, in ‘t midden onder aan. Deze ganse figuur wordt omgeven door de Slang met de staart in de bek. Het is duidelijk, dat in dit Symb\ alle voorafgaande gr\ worden samengevat. Dat het de enigste Licht-Bron in de T\ is, duidt er op dat alle aandacht daarop geconcentreerd dient te worden. Zo is er in ons Hart één enkel punt, waar wij het Goddelijke kunnen bereiken. In de begin stadia van de menselijke evolutie schijnt het dat dit het Ik is en dit Ik is (schijnbaar) de ,,Opziener van al ons Bouwen” in deze wereld. Het is daaruit, dat de centrale kracht stroomt, welke ons tot werken aanzet.
De strekking der ritus is ,,Zoekt het Licht”, want alleen het onvermoeid streven naar Hoger Leven zal de valse en bedrieglijke schijn van onze persoonlijke Ik-zin kunnen omzetten in de goddelijke Ego-kracht.
De Cer\ legt extra nadruk op de Vijf punten van Mr\-schap, waardoor de band van Br\-schap tussen de Vijf Bouwmr\ gehandhaafd moet blijven, nl.:
onze Voet zal hem steunen bij zijn zoeken;
onze Knie zal met de zijne buigen in devotie;
onze Borst zal zijn Myst\ bewaren;
onze Arm zal zijn lasten helpen dragen en
onze Hand zal de zijne grijpen in gevaar.
De Vijf Architecten werden aangewezen op advies van de Hoge-Priester Sadoc en de Gouverneur Ahishar. Zij heten:
1. Aodinarm, bewerker van Edelstenen, Voorz\ van het College;
2.Joaber, bewerker in Koper en IJzer, een Phoeniciër;
3. Stolkin, bewerker in Hout, een Hebreër;
4. Selec, bewerker in Graniet en Mariner, een Giblemiet
5. Gareb, bewerker in Goud en Zilver, een melaatse Galileër.
Uiteraard moeten wij in hen de 5 functies terugvinden, welke in de 5 gr\ (4 t/m 8) geformeerd zijn en die wij bij onze algemene inleiding reeds aangegeven hebben. Het zijn de karakter-bouwers en hun namen en kundigheden en stam-afkomst geeft ons de aanwijzing waar wij hen vinden zullen in ons eigen bewustzijn.
De Qabalistische letter is Tzadde en het Symb\ een Pijl, het zinnebeeld van Concentratie en het attribuut van Eros, de Liefde-God. Deze Liefde en de voortdurende strijd tegen het lagere in ons, scheppen tenslotte de Brug, waarover het gelouterde Zelf naar Hoger werelden kan opstijgen. Het is in deze gr\, dat de Neof\ er in slagen moet om de Slang van Persoonlijkheid, die anders zich omwendt en weer terugkeert naar het Rijk Malchus om dezelfde cirkelgang opnieuw door te maken, zich te doen oprichten en het Hogere Pad te zoeken en te vinden, waarvan de Elu-gr\ ons de Myst\ openbaren zullen.

Ritualen:
Rituaal voor de Graad van Intendant der Gebouwen (nederlands, 2e helft 19e eeuw).
Intendant of the Building (Amerikaans, 1835).