5de Gr\ Volmaakt Meester

Uit: The Intermediate Degrees 1° - 17°, 1990.

The Lodge meets in the Court of the Temple, which leads to the Porch and the Holy Place. The time is that of the Assembly of the workmen three days after the funeral of Hiram Abif when, as the Grand Lodge was no longer able to function, Solomon withdrew the triangular Jewels of the Master Masons and substituted a pair of compasses opened at an angle of 45°, At the same time the adoption was ordered of other Secrets until such time as the ancient ones could be recovered.
The King is not present, and Adoniram presides, assisted by Stolkin, an Inspector of the Work, and Zerbal, who conducts the Candidate.
The legend recounts that a search party under the leadership of Mohabon (who had been an intimate friend of Hiram Abif), guided by a Star, had recovered the Grand Master’s Jewel from the bottom of a well within the precincts of the Temple; after which the Star led them to a place between Lydda and Joppa, where it again halted: there, under a sprig of Acacia, Stolkin found the body of the Grand Master.
On the return of the party to Jerusalem, Adoniram was entrusted with the task of raising a Monument in black and white marble to the Memory of the Grand Master; this had been completed in nine days, and in addition an Obelisk was erected near the Well in which the Jewel had been found. On the top of this Obelisk was placed an Urn containing the embalmed heart of Hiram Abif. Shortly after this the King and his whole Court went to the Temple and he expressed his approval of the Work done by Adoniram.
The Lecture of the Degree treats of the symbolic and mystical interpretations of the legend.

 


 
5° Tracing Board
Items depicted are:
The Porch, flanked by the Pillars Jachin and Boaz, at the top of
fifteen steps.
On the third step from the bottom, a Heart pierced by a Sword. On the Lintel above the Porch, a Cube with the Hebrew letter Yod within three concentric Circles within an equilateral Triangle.
A square Altar. Upon it: A Sword with Hilt to the South, an equilateral Triangle with the letters JMB. and an open Bible with the Square and Compasses (the latter with the joint uppermost and opened to an angle of 45°)
A Memorial Monument, under a Cupola raised on four Pillars, and a sprig of Acacia below it. The Monument is constructed with cubes of black and white marble.
Two Pyramids, one with the letter J and one with a Meteor.
An Obelisk surmounted by a funerary Urn.
A Well.
Two Pillars in saltire and a Rope passing from the Monument. round the junction of the Pillars to the Obelisk.
A square Mosaic Pavement around the Altar.
Four groups of four lighted Candles.
Border lines marked E S W and N.

 

 

 

 

 

Deze tekst komt uit het boek Maçonnieke Beschouwingen van A. van Leeuwen (1949).

Het Myst\ Get\ van de gr\ is 8. De betekenis is Materie. De Myst\ Letter is de M, of de Hebreeuwse Mem. De bete­kenis hiervan is de Cosmische Substantie, psychisch de Ziel. (Water, Moeder).
Het doel, dat in de 5de gr\ bereikt moet worden, is Nede­righeid, waartoe men komt door inkeer en bezinning, de deug­den, welke men beoefenen kan, dank zij de zwijgzaamheid, welke men in de 4de gr\ geleerd heeft.
De 5de gr\ wordt gehouden in een T\, waarin, van 8 witte zuilen, donkergroene gordijnen afhangen. Ook de schootsvellen der Bbr\ zijn groen. De Tr\ van Kon\ Salomo in het O\ is ledig, wanneer de Cand\ binnengeleid wordt. De hoogste Off\ is Adoniram (1ste O\), die beneden de estrade voor de Tr\ staat. Voor hem bevindt zich, i.p.v. het Alt\ een kata­falk, eveneens bedekt met een donkergroen kleed, bezaaid met zilveren tranen (soms is het kleed zwart). De 2de O\ is Zabud met de titel Gr\ Insp\. Kapt\ van de W\ is Zerbal.
Cer\Mr\ is Stolkin (hetgeen waarschijnlijk een verbastering is, waarop wij nader zullen terugkomen).
Na zijn binnentreden wordt de Cand\ dadelijk naar het O\ geleid. alwaar hem de enig open zetel wordt aangeboden, nl. de Tr\. Hij weigert (natuurlijk) zich daar op te plaatsen, het­geen wordt toegejuicht als een bewijs van zijn Nederigheid. In zijn toespraak zegt Adoniram, dat door inkeer en bezinning in de stilte van de binnenkamer, de Vrijm\ deze grote deugd van Nederigheid kan ontwikkelen, welke de 2de voorwaarde is om ‘t Pad met succes te betreden.
Dan treedt op plechtige wijze Kon\ Salomo binnen, aan wie door Adoniram het gereedkomen van het Mausoleum wordt gerapporteerd. De Kon\ geeft de wens te kennen het gebouw te gaan bezichtigen, waartoe men in processie wordt opge­steld. Aangezien wordt aangenomen dat het diep in de nacht is (de nacht van de onwetende ziel), worden alle Bbr\ van een brandende toorts of kandelaar voorzien. Bij het gebouw gekomen knielen allen 2 aan 2 tegenover elkander neer en vor­men zo doende een lichtende allee, waarlangs Kon\ Salomo naar het O\ voorwaarts schrijdt.
Voor het Monument staande, dat opgetrokken is uit wit en zwart marmer in de vorm van een Volm\ Kubus, waar, boven de indrukwekkende Toegangspoort, de Gouden Urn met het Hart van de Mr\ prijkt en daaronder in gouden letters de inscriptie: ,,MC-BNQ” (Mac Benaq), heft de Kon\ in verba­zing en bewondering de handen omhoog, tesamen met alle Bbr\, uitroepende: ,,Het is volmaakt; het is volkomen!“
Het Mysterie van het Mausoleum staat ook nog in verband met de geboorte van Mozes. Zijn ,,Moeder”, een dochter van Levi is daardoor Levi-(th)-An of Leviathan, dat is hetzelfde in mystieke zin als Shekinah (Exod. II-1). Zij verbergt hem drie maanden en legt hem daarna in een kistje dat zij met ,,lijm” en ,,pek” bestrijkt. De ,,lijm” is de witte kaolin-aarde en het ,,pek” is de zwarte aardhars, die wij asfalt noemen. Het duidt weder op de dualiteit van de openbaring.
In dit ,,kistje”, de Tzelem of Thebah of Ark, is het “Hart” van Gods volk, nl. Mozes. Om Mozes heen zijn weer de klas­sieke ,,Vier Moeders”: 1ste zijn Moeder, de dochter Levi’s; 2de zijn Zuster, die op wacht staat, wanneer het kistje gevonden wordt; 3de zijn Voogdes, de Egyptische prinses en 4de zijn Echtgenote, Zippora, waarvan H. P. Blavatsky ons vertelt, dat dit verzinnebeeldt de Mystieke Inwijding van Mozes. Deze ,,Vier Moeders” stempelen de geboorte-geschiedenis van Mozes weder tot een Inwijdings-Mysterie.
De ,,witte” lijm (een hechtmiddel) is ‘t symb\ van Liefde (Sanskrit: Karfina); het ,,zwarte” pek (een dichtings-mate­riaal) is ‘t symb\ van verborgenheid, de ,,duistere” Wijsheid (Sanskrit: Bodhi). Met het ,,Hart” (Sanskrit: Chittam) vor­men zij weer de Triniteit en als zodanig ook de Glyphe van de Gouden Kandelaar (het Embl\ van de 5de Gr\) met de 2 Olijf­bomen uit de Visioenen van Zacharias (IV 1-6) en Johannes (Openb. XI-4).
Pek is in ‘t Hebr\ ,,Homèr”, hetgeen ook Massa betekent, zowel in de zin van een grote hoeveelheid, als van de traagheid van de Materie. Een ,,Homèr” is de grootste Ruimte-maat welke in het O\ Test\ genoemd wordt. Het volgende is vol betekenis: 1 Homèr = 10 Epha
1 Epha        3 Seah
1 Seah        6 Kab
1 Kab         4 Log
1 Log          6 ,,Eieren”, zodat:
1 Homèr = 10 x 3 x 6 x 4 x 6 = 4.320 ,,eieren”.
Volgens de Qabalah heersen 72 Engelen over elk 10 aspecten van een Openbaringsdag. Er zijn zes Scheppingsdagen, zodat er derhalve 6 x 72 x 10 = 4.320 perioden zijn. Volgens het Oosters occultisme is zulk een ,,periode” of een ,,Ei”, een tijdsduur van 1000 miljoen mensen-jaren en de hele cyclus van 4 billioen 320 duizend miljoen jaren noemt men een Mahamanvantara. Dit is dus waarschijnlijk de mystiek-occulte betekenis ook van het Hebr\ woord: Homèr.
Het getal 8 (23) is in de cijfer-symb\ het getal van de Stof in zijn meest volmaakte aspect, hetgeen verzinnebeeld wordt door een kubus van wit en zwart marmer, aangevende de inwezenlijke dualiteit van de Materie. Op het bovenvlak van de Kubus staat de letter Yod in een gouden Drieh\. Deze Myst\ Kubus siert ook het schootsvel der Bbr\. Aan deze Volm\ en de exclamatie van de Kon\ wanneer hij het Mausoleum aanschouwt, dankt de gr\ zijn naam.
Inkeer en herinnering zijn psychische vermogens, die in ons bewustzijn ontstaan zijn als aspecten van de categoriën Ruimte en Tijd. Door herinnering en inkeer komen wij tot de visie van hetgeen de Toekomst ons kan brengen. Na Epimetheus wordt Prometheus geboren, die ons het Vuur uit de Hemel brengt. De deugd van inkeer moet ons leiden tot Nederigheid en dat kan alleen, wanneer men de kracht der bespiegeling op zijn eigen Hart richt.
De Qabalistische letter van deze gr\ is de Shin, gesymboliseerd door een Kandelaar met 3 Lichten, ook wel de 3-voudige Vlam van het Pinkster-Vuur.

Ritualen:
Rituaal voor de Graad van Volmaakt Meester (nederlands, 2e helft 19e eeuw).
Perfect Master (Amerikaans, 1835).