4e Gr\ Geheim Meester

 

Uit: The Intermediate Degrees 1° - 17°, 1990.

The symbolic time of the Degree is that shortly after the death of Hiram Abif. The Lodge meets in the Holy Place, and the prevailing colour is black.
The legend is that the Temple is nearly completed, but the Holy of Holies. which was the especial responsibility of Hiram Abif is still unfinished. No single Mason competent to this task can be found, and Solomon has decided to entrust the work to a commission of seven Masters. Adoniram and five others have already been appointed, and the Candidate is the seventh.
The Secret Masters are given the rank of Levite, and one of their duties is to guard the Sacred Vessels that are awaiting the Consecration of the Temple. In the course of the ceremony, nine of the Divine Names are communicated.
The Jewel of the Degree is an Ivory Key, the wards of which form the letter Z. The symbolic ‘age’ of the Secret Masters is 81, or 3 times 27 accomplished.

 

 

 

 

 

  

4° Tracing Board
Items depicted are:
An irradiated All-Seeing Eye within a triple Triangle
The veiled Entrance to the Holy of Holies with three Veils partially withdrawn. and surmounted by the Circle, Triangle, Star and G Symbol
The Table of Shewbread and Loaves and Pot of Incense.
The Altar and Symbols
The Brazen Sea
The Seven-branched Candlestick with lighted Candles.
The Pillars, Jachin and Boaz
The significance of these and other things mentioned during the Ceremony is explained during the Lecture.

 

Deze tekst komt uit het boek Maçonnieke Beschouwingen van A. van Leeuwen (1949).

Het Myst\ Get\ van deze gr\ is 9. De betekenis is Vol­making.
De Myst\ Letter, welke ook in het Juw\ van de Gr\ te vinden is, is de Z, of de Hebreeuwse letter Zayin. De betekenis is Reiniging.
De 4de gr\ heeft ten doel zwijgzaamheid te leren, opdat datgene wat wij ervaren eerst innerlijk wordt verwerkt, alvorens wij reageren.
Het gebalsemde Hart van de Mr\ H\ A\ wordt in het H\ der H\ (Kadesh Kadeshim) gedragen en door 7 Vrijmm\ be­waakt. Een hunner staat altijd op wacht en de Cand\ maakt daarvan deel uit. De les is, dat wij ons hart en onze lippen in het Heiligdom moeten dragen en bewaken.
Zwijgzaamheid is de belangrijkste en moeilijkste les voor de Beginneling op het Pad,  “… maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol dodelijk venijn  De tong is een vuur, een wereld der ongerechtigheid: alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het Rad der Geboorten en zelf wordt het ontstoken aan de Hel” (Jac.: III-6/8).
De praktijk van het Leven leert ons, dat een ervaring pas tot innerlijke rijkdom worden kan, wanneer wij hem door de Smart heengedragen hebben. De 4de gr\ is daarom een gr\ van smart en rouw om de dood van de Mr\. Het bouwwerk aan de T\ was tot op dat moment geheel door hem geleid. Deze leiding ontbreekt thans. De Bbr\ zijn zonder gereedschappen of instrumenten. Er is chaos en onwetendheid. Hier begint nu het zoeken en vinden uit eigen kracht.
De L\ rouwt om de Dood. De wereld van ons waak-leven is inderdaad de ,,Dood van de GEEST”. Deze kennis moet in de 1ste plaats verworven zijn. Nochtans is het Hart van de Mr\ gered en dat moeten wij vereren, want in dat gebalsemde Hart als Symbool sluimert immers het ,,Verl\ W\”, dat wij moeten terugvinden. De Natuur openbaart ons tal van gehei­men. doch op het allergrootste en allerdiepste vraagstuk:
,,Wat is Leven ?“ blijft zij ons voorshands het antwoord schuldig en zwijgt ,,als het Graf”.
Het antwoord op deze vraag kan alleen maar gevonden worden in de mystieke stilte van het Graf van ons eigen hart. Het is dan echter niet meer een oplossing van een probleem, het wordt de Sleutel tot een Myst\. In dit verband is het duidelijk, dat het juw\ van de gr\ een ivoren sleutel is, waarvan de baard de letter Zayin (Reiniging) voorstelt.
Het rit\ wijst verder op het Centrale Symb\ van de Drie dooreengestrengelde Driehoeken, waarop de Negen Namen Gods geschreven zijn. Het geheel is omgeven door de Slang van Eeuwigheid, die de staart in de bek heeft. In het middel­punt van dit Symb\ is een vlammende 5-puntige Ster waarin de letter Aleph (in sommige riten de Yod).
De Letter Tau, waarmede deze gr\ geïdentificeerd kan worden, betekent: ,,Reiniging door kruisiging” en het is het 1ste Pad dat leidt tot bewustwording. Het is een Pad van Smart.
Aan het slot van de rite, bij de sluiting van de L\ (doch alléén wanneer een Cand\ is ingewijd), draagt Kon\ Salomo aan de enige Off\ van de L\, Adoniram, op om een Mausoleum te doen bouwen (soms wel een Obelisk) van wit en zwart mar­mer in het Zuid-Westen van het Allerheiligste. Dit Mausoleum is symb\ de Neofiet-zelf. Hij heeft het Hart van de Mr\ in zijn eigen Heiligdom binnengedragen en moet nu de ,,Stilte van het Graf” binnengaan.
Het Hart en ook het Allerheiligste wordt op de Boomglyphe aangeduid door de Sephira Tiphares. In het symb\ Zuid-Westen daarvan is de Sephira Hod (Overwinning) en daarheen leidt nu, vanuit Malchus, het 2de Pad.
De L\ in de 4de gr\ is zwart behangen; de gewaden der Off\ en Br\ zijn zwart. Men draagt zwarte handschoenen. In het O\, achter de Tr\ is een zwaar gordijn (Paroketh) waarachter het Allerheiligste zich bevindt. Voor dit gordijn is een baldakijn, waarvan draperiën in vier kleuren afhangen. Deze kleuren zijn: Rood, Paars, Geel en Opaliserend (soms: rood, paars, blauw en wit).

Ritualen:
Rituaal voor de Graad van Geheim Meester (nederlands, 2e helft 19e eeuw).
Secret Master (Amerikaans, 1835).