33e Gr\ Groot Inspecteur Generaal

Deze tekst is afkomstig uit: Maçonnieke Beschouwingen, A. van Leeuwen, 1955.

Tenslotte is er nog de 33ste graad van Groot Inspecteur Generaal, welke graad buiten het rituele stelsel staat, zoals in de Rite de Perfection met de 25ste graad het geval was. De O\& A\S\Ritus werkt op vier Openbarings-niveaus in 4 x 8, dat is 32 graden en heeft nog 1 Top-graad. De Rite de Perfection werkte op drie Openbarings-niveaus in 3 x 8, dat is 24 graden en had ook 1 Top-graad.
In het Boom-Schema is deze Top-graad de mysterieuze Sephira Daath, welke naam Gerechtigheid betekent. Het is evenwel een Gerechtigheid, welke voor ons begrensde menselijk verstand niet te doorgronden is. Het is Goed en Kwaad in één. Het is God de Algoede, Alwijze, Genadevolle, Barmhartige en Liefdevolle Vader van Zijn kinderen en tezelfdertijd is Hij de Wrekende God, die niet met zich laat spotten. God, die van Zichzelf zegt tot Mozes, Zijn uitverkoren boodschapper, dat Hij naijverig is, dat Hij de Engelen des verderfs zendt, het Kwaad schept, dat Hij Zijn uitverkoren gezanten zelf tegenwerkt door het hart van Pharaoh te verharden, zodat deze weigert God’s uitverkoren volk uit Egypte te laten trekken. Het is God, die Zijn profeet Elisah tot een prostituee zendt om bij haar een kind te verwekken. Een God waarvan wij met ons mensenverstand niets kunnen begrijpen.
Daath is de Godheid van het Grondeloos Mysterie, voor Wie noch Tijd, noch iets, nog Niets, noch Nu, noch Eeuwigheid enige betekenis hebben. Hoe zou men ooit kunnen hopen dit in een gebrekkig rituaal te symboliseren? Hoe kan een zwak en sterfelijk mensenkind menen van dit Allerhoogste Mysterie de verheven vertegenwoordiger te zijn voor zijn medemensen? Voor wie de maçonnieke mysteriën beseft en beleeft in al hun bodemloze diepte en hemelhoge majesteit, zou het aanvaarden van de 33ste graad bijna onmogelijk zijn.
Misschien is er slechts Een, die waardig is met het Mysterie van deze graad te worden bekleed: Opperst en Universeel Ziener is het Geheimenis, dat Mens genoemd wordt, in bepaalde, esoterisch georiënteerde werkplaatsen. roept men die Ene soms aan en noemt Hem dan de Verheven Meester van alle waarachtige Vrijmetselaren. Het is niet God Die men hiermede bedoelt. Het is niet de Opper-Bouwheer van het Heelal, want het Opperwezen is zo universeel, dat het een ontheiliging en ontwijding van de God-Naam zou wezen, wanneer wij Hem zouden willen opvatten als een soort Opperste Vrijmetselaar. God is een God voor allen en voor alles. De wijsbegeerte der Vrijmetsclarij leert ons dat wij moeten waken tegen eenzijdigheid en bekrompenheid. Wij weten dat God niet uitsluitend kan zijn de Opperste Kerk-Vorst, dat God niet mag worden beschouwd als Opperste Wereld-Koning, dat Hij dus ook niet wezen kan de Opperste Vrijmetselaar. Nochtans is Hij dit alles en nog eindeloos veel meer.
Maar voor de mensheid, die moeizaam de harde leerschool doorloopt op deze planeet, die de Aarde genoemd wordt, is er een Vertegenwoordiger, een Minister Gods in deze wereld. Hij is een Mens, zoals wij het zijn, maar bijkans goddelijk in de volmaakte ontplooiing van Zijn vermogen. Hij-alleen zou de drager kunnen zijn van die allerverhevenste graad van Groot Inspecteur Generaal, de Meester, die schouwen kan tot in de diepste schuilhoeken van onze harten en daar inderdaad een innerlijke inspectie van ons gehele wezen kan instellen.
Moge eenmaal het esoterisch inzicht in de maçonnieke geheimen in zulk een mate terugkeren, dat wij Hem opnieuw zullen erkennen als de Inspirator van de Orde en van alle Maçonneriën, die op aarde arbeiden ter volmaking van de mensheid en ter verheerlijking van de O\B\des H\.

Rituaal voor de graad van Souverein Groot-Inspecteur Generaal (Nederlands, 1912)
Ritual for Grand Inspector General (V.S., 1935)
Ritual for Sovereign Grand Inspector General (V.S., 1860)