31e Gr\ Groot Inspecteur Inquisiteur Commandeur

Deze tekst is afkomstig uit Maconnieke Beschouwingen, A. van Leeuwen, 1955.

De 31ste graad is die van Groot Inspecteur Inquisiteur Commandeur, een verheven College van Hoge Rechters. In de Boom-glyphe staan zij schematisch-plaatselijk boven de 21ste graad van de Patriarch Noachiet, waarvan het rituaal zó op een rechtzitting gelijkt, dat in de beide Amerikaanse Jurisdicties verband is gelegd met de middeleeuwse duitse Vehmgerichte.
Wij vermelden reeds dat op de gouden zuilen ter weerzijde van de troon van de Z\ Ver\ President in de 3lste graad de woorden staan gegrift: JUSTITIA en EQUITAS. Gerechtigheid en Gelijkheid. De beide Opzieners, hier Raadsheren geheten, zijn op overeenkomstige wijze geflankeerd door gouden zuilen, waarop de woorden te lezen staan: LENITAS en MISERICORDA: Lankmoedigheid en Barmhartigheid.
Het karakter van Recht, dat deze graad typeert, is geheel in overeenstemming met het beginsel van de Wetmatigheid of Causaliteit, waar alle vormelijke Openbaring op moet berusten, wil de Cosmos geen Chaos blijven. Dit Recht moet onwrikbaar gehandhaafd blijven en terecht noemen wij in het spraakgebruik de bewaarders van recht en orde de ,,sterke arm”. ,.Misleidt U-zelven niet: God laat niet met zich spotten, wat gij zaait zult gij ook maaien”. De Sephira, welke met deze graad coïncideert, is Binah, hetgeen in de regel wordt vertaald met Verstand. Het heeft evenwel een veel diepere betekenis. Hier is nl. het logische, in causaliteit denkende, het redelijke verstand, dat bij elk gebeuren de oorzaak dient te vinden en zonder zulk een oorzaak geen oordeel mag vellen noch enig vonnis mag uitspreken. Causaliteit is de ijzeren noodzaak voor het redelijk denken. Daarom is de diepere duiding van de Sephira Binah het begrip Kracht. De overeenstemmende Paramita-deugd is Wirya, hetgeen eveneens Kracht betekent en tevens Volharding,  Doorzettingsvermogen, Vastheid en dergelijke begrippen. In de Indische wijsbegeerte is dit het beginsel van Karma, de Wet van Causaliteit, van Oorzaak en Gevolg.
De 3lste graad is een der ,,ingelaste” graden, waarvoor dus geen oorspronkelijk rituaal beschikbaar was. De Groot-Meester Albert Pike heeft er inhoud aan gegeven door een zestal vertegenwoordigers van de grote Wetgevers der Mensheid ten tonele te voeren, nl.: Koning Alfred van Angel-Saksen, Socrates, Confucius, Minos, Zarathustra en Mozes. De candidaat wordt beurtelings voor deze zes representanten van het Recht gevoerd en luistert naar hun uiteenzettingen. welke meer rhetorisch zijn en naar zelf-verheerlijking zwemen, dan dat zij diepere kennis mededelen.


Rituaal voor de graad Grootinspecteur-Inquisisteur-Commandeur (Nederlands, 1909)
Ritual for Grandinspector-Inquisitor-Commander (V.S., 1949)
Ritual for Tribunal of Grand Inquiring Commanders (V.S., 1835)