14de Gr\ Volmaakt Uitverkoren Groot Schot

Uit: The Intermediate Degrees 1° - 17°, 1990.

The Lodge is presided over by the two Grand Masters, and meets in the Sacred Vault. It has a full complement of Officials, viz.
Adoniram as Senior Warden
Mohabon as Junior Warden
Galaad as Chancellor
Guibelum as Keeper of the Sacred Treasure
Joabert as Secretary
Abdemon as Orator
Stolkin as Master of Ceremonies
Zerbal as Captain of the Guard

and in addition: a Conductor,
an Inner Guard,
3 Guardians of the Arches,
an Outer Guard
Guibelum, the Candidate, receives his appointment at the end of the ceremony.
The Lodge meets in the Sacred Vault beneath the Holy of Holies, and the Opening and Closing are more detailed than in the previous Degrees.
The Candidate approaches the door of the Vault along the
Passage from the Palace, giving the relevant passwords to the three Guardians of the Arches; at the door he gives the password of a Prince of the Royal Arch, and is admitted as such.
He is then subjected to a thorough examination in every Degree from the 1° to the 13° as a proof of his ‘Memory’ of all his past experience; if he fail at any point, his rejection. at least for the time being, is automatic.
After ceremonial lustration he is Obligated, Consecrated, Sealed, Refreshed, Invested, Entrusted, and Appointed Keeper of the Sacred Treasure which he discovered in the Vaults below the ruins of the Temple of Enoch.
In the Lecture, which is comprehensive, questions have to be answered relative to the 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, and this Degree. This includes Solomon’s subsequent fall from grace, the resulting division of the kingdom the destruction of the Temple in the reign of Nebuchadnezzar, and the precautions taken by the Grand Elect Perfect and Sublime Masters that the Ark of Alliance and the Sacred Treasure should not fall into the hands of the enemy. The legend is carried further by the linking of the site of the Temple of Enoch with the Potter’s Field, the Field of Blood bought with the thirty pieces of silver, and finally its use as a burial ground by the Knights Hospitaller and later generations.

Deze tekst komt uit het beek Maçonnieke Beschouwingen van A. van Leeuwen (1949).

Deze gr\ draagt ook wel andere namen, zoals o.m.: Volm\ Uitv\ Schots R\, Gr\ Schot (o.a. in de I.O.G.V.M. in Nederland), Gr\ Schots R\ van Volm\, Gr\ Schot v/h H\ Gew\ van Jacobus VI, enz. In deze gr\ ervaart de Vrijm\ in myst\ zin de nederda­ling in de Sephira Malcius, het Rijk der Aarde. Volgens de Bijbelse geschiedenis, die theologisch als juist wordt aanvaard en die gecorrigeerd is aan de Assyriologische geschiedenis, geschiedde de nedergang van Israël juist 365 jaren na de T\-wijding door Kon\ Salomo. Deze had nl. plaats in het jaar 962/3 voor Chr., terwijl de verovering van Jerusalem en de 1ste ballingschap der Joden gebeurde in het jaar 597 v.C. Pas 11 jaren later, dus in 586 v.C. werd door de legeroverste van koning Nebukadnezar, nl. Nebuzaradan, de T\ verwoest, en werden de circa 40.000 inwoners van Jerusalem in balling­schap weggevoerd, hetgeen 70 Jaren zou duren. Betekenisvol is dat Salomo ook in het 11de jaar van zijn regering de T\ voltooide (I. Kon.: VI-35). Elf is nl. het getal van de ,,Shekinah”, de Heerlijkheid van de ,,Vorm”, de ,,Hand van God”, de letter Kaph. Wederom moeten wij aan deze jaartallen de grootste symb\ waarde toekennen. Dat het Rijk van Israël na de wijding van de 1ste T\ juist zoveel jaren duurde, als er dagen in een Zonne-jaar zijn, heeft uiteraard de symb\ betekenis van het opbouwen van de Mens als zelfstandig wezen. Deze ,,opbouw” geschiedt onder de leiding van ,,koningen”. Wel is waar zijn daaronder tal van onbekwame, maar dit alles heeft geheime betekenissen, waarop wij niet kunnen ingaan. Daarna komen de 11 jaren en wij ontdekken, dat - indien wij de 3 Bl\ Gr\ buiten beschouwing laten (boven heb ik de reden daarvoor reeds gegeven), dat de gr\ der Gr\Uitv\ en Verh\R\ ook de 11de is in de serie der psychische graden van Volmaking. Ook dit is geen ,,toeval”. Dan komen de ,,Zeventig Jaren”, waarover wij lezen in het Boek Daniël. De grote Catharsis van de ziel, alvorens hij het echte Pad zal mogen opgaan, want de Ziel heeft wel het Geh\Mr\W\ gezien, maar hij kent de uitspraak nog niet. Het is merkwaardig dat de Joden, die overigens geen fraaie getuigenis afleggen over de Meester Jezus, beweren, dat Hij Zijn wonderen deed door de kennis van het Shem. Maar zij vertellen ook, dat de rabbi Jeboshua (Jezus) nadat Hij de 1ste maal het W\ had aanschouwd in de Tabernakel in het Allerheiligste, het weer verloren had en een tweede maal terug­keerde om het in werkelijk bezit te krijgen.
In deze gr\, bij de vernieling van de T\ sterft Gilead onder de puinhopen in het Geh\ Gew\. Hij is de ,,Getuige” in de ,,Steenhoop”. Het Mr\W\ is opnieuw verloren gegaan. Israël wordt overgebracht naar Assyria. A-Zûr (A-Zebar) bete­kent ,,Geen Licht” en dit symboliseert prachtig het verlies van inzicht, dat deer dit 2de verlies van het W\ wordt veroorzaakt.
Evenals de l2de gr\ is er ook hier geen eigenlijk Inw\ rite.
De aanname geschiedt door het ondervragen van de Cand\ en hem de rit\ antwoorden (Cathechismus) van al de graden vanaf A\L\ te doen opzeggen. Daaraan erkent de Cand\ dat bij het W\, dat bij gevonden heeft in de l3de gr\ niet heeft leren uitspreken, waarop de Driew\ Machtig Mr\ hem toevertrouwt dat de Br\ in deze hoge Gr\ te dien aanzien al even onkundig zijn en het hem niet kunnen leren. Hij beveelt de Neof\ echter aan, het W\ diep in zijn hart te bewaren en vooral te verbergen voor profanen. Misschien zal hem eenmaal de uitspraak worden geopenbaard.
En hiermede is de Gr\Uitv\ en Verh\Mr\ terugge­keerd op ‘t punt waar bij stond, toen hij als Geh\Mr\ het Pad van Ervaring en Leed opging. Maar hij is innerlijk rijker en door zijn myst\ ervaringen kan hij thans het eindpunt van elk Pad bereiken, hetgeen hij niet kon, vóór hij het W\ gezien had in het Geh\Gew\.
Hij is nu de banneling, verdreven uit Jerusalem, dat ver­nietigd is en moet wonen in Assûr-Malchus en opnieuw strekken de Paden naar omhoog zich voor hem uit. Koos hij in de 4de gr\ het Pad Shin – dat is: Verlichting door herin­nering - dat hem naar het W\ leidde; nu zal bij zich eerst naar het O\ wenden en kiest vrijwillig het Pad Tzadde, dat behalve ,,Begeerte en Verlangen”, ook ,,Martelaarschap” betekent.
Het Gr\W\ van Doorgang (het P\W\) wordt wel eens gegeven als Makena Hara Bahakar, waarvoor, vanwege de onuitsprekelijkheid en onbegrijpelijkheid, het in de plaats gestelde Mr\W\ van de 3de gr\ is gekomen.

Ritualen:
Rituaal voor de Graad van Volmaakt Uitverkoren Groot Schot (nederlands, 2e helft 19e eeuw).
Grand Elect Perfect and Sublime Mason (Amerikaans, 1835).