12de Gr\ Groot Meester Architect

Uit: The Intermediate Degrees 1° - 17°, 1990.

The Temple has been completed and dedicated. The ostensible purpose of this Degree is the establishment of a School of Architecture to carry on and spread the tradition and to prevent the Art from falling into decay.
The Lodge of the Grand Master Architects meets in the Palace and the ritual consists of the usual preliminaries of Admission followed by a long Lecture rehearsing the range of Sciences, of which some Knowledge is necessary to an Architect, and a description of a Draughtsman’s Instruments and their uses.
This Degree completes the section of the Rite which takes as its symbolic thread the reorganisation of the Work after the tragedy of the death of Hiram Abif. The two following Degrees are those of the Recovery of the lost Word of Craft Freemasonry.

Deze tekst komt uit het boek Maçonnieke Beschouwingen van A. van Leeuwen (1949).

In de l2de gr\ der Vrijm\ worden aan de Mr\ de instrumenten voor de bouw van de T\, alsmede het Grondplan overhandigd. In de installatie-ritus, want er is geen eigenlijke candidatuur noch investituur, wordt hem thans verklaard, dat hij even hoog verheven is als de beide Kon\ van Israël en Tyrus Zijn naam is Adoniram-Ben-Abda, de myst\ figuur, die, zoals wij zagen, een hoofdleider was in de voorafgaande graden, De naam heeft wederom symb\ betekenis. Adoniram = Adonai - Affi - Ram  = Heer – Broeder – Verheven; Ben–Abda = Ben-Abba  - Abba-Ada = Zoon – Vader – Dienaar. Tesamen genomen zouden wij het kunnen lezen als: Mijn Heer en verheven Broeder is de Zoon van de Dienaar des Vaders. In symb\ zin is natuurlijk Salomon de Dienaar Gods, maar in myst\ zin is het de Inwijder die op last van de Koning de inwijding voltrokken heeft. Een nieuw Ingewijde blijft immer de geestelijke Zoon of het kind van zijn Initiator. De gr\ is uitgesproken mathematisch-constructief van karakter. Men werkt onder het Teken van de 5-puntige STER en er zijn 5 Zuilen in de T\, nl. die van de
1) Toscaanse Orde =  Eenvoud, als symb\ voor ,,Geboorte”,
2) Dorische Orde = Kracht, als symb\ voor ,,Doop”,
3) Ionische Orde = Wijsheid, als symb\ voor ,,Verheer­lijking”,
4) Corinthische Orde = Schoonheid, als symb\ voor ,,Passie”,
5) Composiet Orde =  Harmonie, als symb\ voor ,,Hemelvaart”. Het Woord van de Gr\ is Rab-Banaim =  Meester Bouwer hetgeen tezelfder tijd de titel is van de Mr\ in deze gr\. De Magische Letter is Peh, hetgeen Mond en Openbaring beduidt. In voorgaande gr\ merkten wij op dat de letter Nun getypeerd werd door ,,Spraak”, zodat het begrijpelijk is, dat de volgende gr\ hem het gebruik leert van het instrument voor de ,,Spraak”, nl. de Mond. Alles drijft ons tot het Centrale Myst\van het Woord, dat wij moeten leren uitspreken. De Peh is de beginletter van het woord Pniel, dat wij later zullen tegenkomen. Hier moge worden opgemerkt, dat het de naam is van een ,,Brug” over de Eufraat en van een ,,Steen­hoop”, die door de aartsvader Jacob werd opgericht op de plaats, waar bij met de Engel worstelde. De getalswaarde van de Peh is 17, een getal vol belangrijke bedoelingen. Zo zijn de 4 Boeken van Mozes (het 5de is erkend van Ezra te zijn) geschreven in 17 ,,negen-tallen”. Negen is het getal van volkomenheid. De 3 Synoptici onder de Evan­gelisten schreven hun verslag over de Heer in 17 ,,vier-tallen”. Vier is het getal van feitelijke geschiedenis en van de objectieve wereld. Het visioen van Johannes, de Ziener van Pathmos begint met het 4de Hoofdstuk, wanneer de Engel hem roept om door de ,,Deur” te gaan (de 4de letter is Daleth - Deur), en het visioen eindigt met het ,,Laatste Oordeel” in het 20ste Hoofdstuk, zodat het uit 17 Hoofdstukken is samengesteld.
Volgens de bewerking Gematria is 17 ook 8 en dit is het ,,Moedergetal” bij uitnemendheid. Het was het getal van de 5de gr\, waarin het ,,Mausoleum” werd geprezen als ,,Vol­maakt en volkomen”. Er is een traditie, dat de l2de gr\ een herhaling is, uiteraard op hoger niveau, van de 2de of Metg\gr\. Naar ons inzicht is dit inderdaad juist.

Ritualen:
Rituaal voor de Graad van Grootmeester Architect (nederlands, 2e helft 19e eeuw).
Grand Master Architect (Amerikaans, 1835).