11de Gr\ Verheven Uitverkorene  

Uit: The Intermediate Degrees 1° - 17°, 1990.

In this Degree the Rite reverts to pure Initiatory practice.
The Chapter meets from Midnight to the break of day in the same room in King Solomon’s Palace as the other two Elect Degrees. The framework of the ritual is the appointment of twelve Princes’ to administer the districts into which the kingdom is divided: but in the Degree the division is on a tribal basis, not as in the Bible an economic one.
The Candidate is Stolkin, one of the Elect of Fifteen; and all the members of the Chapter have in common the Characteristic ‘Name’ and title Nasia Ameth, Hebrew words meaning ‘Prince’ and ‘Truth’; the latter being a password found in many of the rites and initiation Ceremonies of Ancient and Modern times.
The chief symbols of the Degree are a Cosmic Cross and a Heart.
Amongst others are the Five Precious Things, viz, the Ark of Alliance, the Golden Box in which the hearts of the Faithful rest, the Palm Trees, the 7-branched Candlestick, and the Veil of the Holy of Holies which now is partially withdrawn.
11° Tracing Board
Items depicted are:
The Temple viewed through the Porch and Holy Place to the Holy of Holies.
An Ionic Column surmounted by a Terrestial Globe and with the letter B (Boaz) at the base.
A Corinthian Column, surmounted by a Celestial Globe and with the letter J (Jachin) at the base.
Three steps up to the floor of the Holy Place, and seven steps up from the Holy Place to the Holy of Holies.
An equilateral Triangle at the top enclosing the Hebrew letters (left to right) Yod, Nun, Daleth, Aleph.
A Cosmic Cross enclosing the letters C K A A and S. The Hebrew letters (left to right) Tati, Mern, Alephi, and Aleph. Yod, Shin, Nun. A Heart.
Holy of Holies: Veils, partly withdrawn, the Ark of Alliance raised on a block of Stone, with a Palm Tree on either side Above the Ark, a Cloud within which are the Hebrew letters (left to right) He, Nun, Yod, Caph and Shin.
Holy Place: Memorial to Hiram Abif and an Obelisk as in the Fifth Degree Tracing Board.
A square Altar, with the letters J M B on the front.
On the Altar, the Golden Box.
The Altar stands on a squared black and white Pavement.
A Sword, point uppermost, a Key and a Pair of Scales.

 

Deze tekst komt uit het boek Maçonnieke Beschouwingen van A. van Leeuwen (1949).

Wederom bevinden wij ons in de zwarte T\, waarvan de gordijnen bezaaid zijn met vuurrode tranen en vlammentongen. Er staan nu 12 lichten, nl. in elk der windrichtingen een drieh\ van kandelaars. Boven de Tr\ prijkt een Devies: ,,Vincere Aut Mori”, dat is: ,,Overwin of Sterf”, voorwaar een veel­betekenende waarschuwing voor hem of haar, die het Pad van Heiligheid betreedt.
De Cand\ draagt de myst\ naam Emeth of Amath, hetgeen betekent: ,,Rechtschapen Mens”, maar er schuilen onder deze eenvoudige naam tal van Myst\, waarvan wij er een enkele onthullen willen. De Qabalistische bewerking ,,Ge­matria” toont nl. aan, dat er een verband bestaat tussen Amath, de ,,Rechtschapene”, en Adam, de ,,uit Rode Aarde gevormde”. De letterwaarden van de naam Amath zijn: 1 - 40 - 400 = 441. De letterwaarden van de naam Adam zijn: 100 - 4 - 40 = 144, derhalve een spiegeling van elkan­der. Beiden zijn zij een 9-tal, dus een ,,Volkomenheid”, maar Amath is een ,,bekeerde” Adam. Het Adam-getal 144 is nl. de macht van de getallen 3 en 4, (3 x 4)2 = 144. Het Amath­getal 441 is de macht van de getallen 3 en 7, (3 x 7)2 = 441. Een vermenigvuldiging betekent hetzelfde als een myst\ huwelijk, nl. een innig samengaan en onderlinge beďnvloeding en doordringing. Een macht (of kwadraat) beduidt de dynamische openbaring van het getal. Wat nu de samenstellende getallen betreft betekent 3 de Geest; 4 de Materie en 7 de Ziel. Wij zien nu, dat Adam de openbaring was van de Geest verbonden aan de Stof, doch Amath is de openbaring van dezelfde Geest, verbonden aan de Ziel. Dit is een veelbetekenend verschil en geeft aan in hoeverre de gewone sterflijke mens, die het hogere leven niet kent, nog staat beneden de Ingewijde, wiens zieleleven door het Geestelijke wordt geďnspireerd.
Het symb\ van de gr\ is een vlammend hart, want dáár is het dat de inwijding ontvangen wordt. Er is een transparant. met de 3 myst\ letters van de gr\ van Geh\ Secr\: Beth-Nun-Shin, tesamen duidende op de ,,Gelofte van het Volmaakte Verbond”, dat nu de band legt tussen de Gr\Uitv\Mr\ van Twaalf en de Witte Loge, die hem erkend en opgenomen heeft als een van zijn Bbr\.
De Qab\ letter van de gr\ is de middelste der 3 myst\ letters, nl. de Nun, welke letter betekent de ,,bevruchte moe­derschoot” of de ,,nieuw-ontvangene”, het ,,Kindeke”. Jezus sprak het woord: ,,Wie niet wordt als een ,,Kindeke” zal in het Koninkrijk der Hemelen geenszins ingaan”. Nun betekent ook Vis en inderdaad heeft het menselijk embryo in het begin een Vis-stadium door te maken.
Nun is ook de vader van Jozua, de profeet, die Mozes op­volgde en het volk van Israel door de Jarčd-An voerde. Ook Jonah werd na zijn verblijf van 3˝ dag in de grote vis, een Zoon van Nun. Ook Noach kon als een ,,Vis” gered worden van de Zondvloed-wateren. In de Hindutheogonie is het Vishnu als de Vis-Avatara, Matsya, die de 4 Veda’s overbrengt, na de Wereld-Zondvloed, het Mâha-Pralâya.
De nieuwe Ingewijde krijgt thans zijn 1ste opdracht. Deze is geestelijke Alchemie. Hij wordt door Kon\ Salomo binnen­geleid in het Tab\ en aanschouwt daar de H\ Voorwerpen: de Stenen Tafelen met de Tien Letters, de Staf van Aaron, de Ark en de Gouden Cherubs. Kon\ S\ vertrouwt hem alle kennis toe, die de ene mens aan de ander kan en vermag door te geven. De Kon\ kan hem echter niet leren, hoe deze Myst\ te gebruiken, dát moet de eigen ervaring de nieuwe Mr\ leren en die zal hij opdoen in de praktijk van het Leven.
Evenals Mozes, na de Myst\ te hebben overgedragen aan Jozua, weggaat naar de Berg Moria en daar sterft, zo zal de Gr\ Kon\ Salomo ook met deze gr\ weggaan uit de Myst\ der Vrijm\. Het is de laatste gr\ waar wij de Kon\ zullen zien. Maar van Mozes ontving Jozua de opdracht om het volk van Israël door de Jarčd-An te voeren naar het Heilige Land. Zo ontvangt nu ook de Gr\Uitv\Mr\ van Twaalf de opdracht om terug te keren naar de Wereld en daar het Grote Werk te beginnen. De Slang Nechustan, die zich eindelijk be­vrijd had van de eeuwige cyclus van onwetendheid en zich had opgericht naar hoger werelden, zal nu uit eigen vrije verkiezing en als een blijmoedige offerande, tot de Duisternis terugkeren, want hij moet het ,,Verloren Woord” nog hervinden, dat de mens alleen door eigen inspanning zelf vinden kan, want nie­mand kan dat voor hem doen.
En zo zien wij hem teruggaan en als Verkondiger van Blijde Tijding trekt de Slang-Ingewijde over het Pad ,,Peh”, hetgeen Mond of Openbaring betekent, de l2de gr\ der Vrijm\ Myst\, die van Gr\Mr\ Bouwheer. Voor de eerste maal in zijn maç\ loopbaan heeft de Vrijm\ het voorrecht de titel te dragen, welke slechts toekwam aan de Gr\ Mr\ Hiram Abiff en als Bouwheer zullen hem de diepste geheimen van het innerlijk zieleleven en het H\W\, dat eenmaal verloren ging, worden geopenbaard. Deze 12de gr\ is de 1ste van de nieuwe serie, welke de ,,Historische” wordt genoemd.

Ritualen:
Rituaal voor de Graad van Verheven Uitverkorene (nederlands, 2e helft 19e eeuw).
12 Illustrious Knights (Amerikaans, 1835).